بازرگانی عمومی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی تلفن نمابر پست الکترونیک
سرپرست اداره بازرگانی عمومی محمود بیات
کارشناس بازرگانی عمومی احمدرضا زارعیان
کارشناس بازرگانی عمومی مهدی اجتماعی
کارشناس بازرگانی عمومی رضا گلکاریان