هماهنگی امور شهرداری های استان

سمت نام و نام خانوادگی داخلی تلفن نمابر پست الکترونیک
مدیر هماهنگی امور شهرداری های استان علی متولی طهرانی 220
کارشناس ابولقاسم جوان 409
کارشناس وحید جمالی 209
کارشناس جلال شعفی زاده 409
کارشناس مصطفی براتی 409