امور اداری

سمت نام و نام خانوادگی داخلی تلفن نمابر پست الکترونیک
مدیر امور اداری محمد پورنظرپور

کارشناس منابع انسانی سیاوش مزینانی
کارشناس پشتیبانی و رفاه محمد قاضی زاده
کارشناس تاسیسات و نقلیه ایمان جوان
کارشناس امور درمان و ایمنی علی اصغر رضایی تبار
کارپردازی مهدی پاداش
کارپردازی محمد صداقتموسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار