امور اداری

سمت نام و نام خانوادگی داخلی تلفن نمابر پست الکترونیک
مدیر امور اداری علی اصغر جهنده 313 051-38709110
کارشناس پشتیبانی و رفاه محمد قاضی زاده 316
کارشناس منابع انسانی محمد پورنظرپور 314
کارشناس تاسیسات و نقلیه ایمان جوان 203
کارشناس امور درمان و ایمنی علی اصغر رضایی تبار 206
کارپردازی مهدی پاداش 206
کارپردازی محمد صداقت 206