فناوری اطلاعات و ارتباطات

سمت نام و نام خانوادگی داخلی تلفن نمابر پست الکترونیک
مدیر واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات سیاوش مزینانی 201 051-38787788
کارشناس ناصر سالار 205
کارشناس حامد شریعتی 204
کارشناس بهناز کیمیاقلم 204