بازرسی

سمت نام و نام خانوادگی
کارشناس بازرسی --
اهداف و برنامه ها 
1- برنامه ریزی دقیق جهت اجرای اولویت های نظارت و بازرسی در سازمان و موسسات و شرکت های وابسته در راستای   :
     الف:فرامین مقام معظم رهبری
     ب:لزوم چشم انداز و سیاست های نظام
     ج:قانون برنامه توسعه اقتصادی کشور و سایر قوانین مربوطه 
     د:مصوبات شورای محترم سازمان
     ه:مصوبات هیات مدیره محترم
2- هماهنگی کامل با دستگاههای نظارت بالا دستی اعم از سازمان بازرسی کل خراسان رضوی و اداره کل بازرسی استانداری خراسان رضوی و سایر دستگاههای نظارتی.
3- بازرسی و نظارت به منظور اطمینان از حسن اجرا و رعایت قوانین ،مقررات ،دستور العمل های صادره در سازمان و موسسات و شرکت های وابسته و نیز مشاوران به پیمانکاران.
4- ارزیابی عملیاتی و کنترل عمکرد فعالیت های موردی واحدهای زیر مجموعه سازمان و شرکت ها و موسسات وابسته .
5- دریافت ،رسیدگی و پیگیری و پاسخگویی به شکایات.
6- برنامه ریزی ،نظارت ،رسیدگی و تحقیق درباره تخلفاتی که در جریان اجرای فعالیت هادر ابعاد مختلف اداری ،مالی ،تخصصی و نظایر آن صورت می گیرد به تعیین نوع تخلف ،مورد مسئولیت با تهیه گزارش و اظهار نظر صریح برای اتخاذ تصمیم از مقامات ذیصلاح.
7- شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف سازمان و موسسات و شرکت های وابسته یا هر نوع جلسه یا کمیسیون که بنا به تشخیص هیات مدیره محترم و مدیر عامل حضور مدیریت بازرسی در آن ضروری باشد.
8- سنجش سلامت اداری در سازمان و شرکت ها و موسسات وابسته ونیز مشاوران و پیمانکاران مرتبط در راستای تحقق بستر های مدیریت ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و اجرای قوانین مرتبط.
 موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار شرکت ژلاتین آریا شرکت مدیریت معدن همیار انرژی