امور مجامع و حسابرسی داخلی

سمت نام و نام خانوادگی
مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی ---
کارشناس ----

شرح وظایف:

تنظیم آئین نامه های داخلی برای سازمان و در صورت لزوم برای واحدهای وابسته با هماهنگی معاونت اداری ومالی .
کنترل رعایت آئین نامه های ابلاغی توسط سازمان به واحدهای وابسته .
ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی و ارائه راهکار مناسب برای رفع نقاط ضعف آن .
بررسی رعایت کنترلهای داخلی سازمان و واحدهای تابعه .
ارزیابی کارایی عملکرد هر یک از قسمتهای سازمان و واحدهای تابعه .
ایجاد هماهنگی های لازم جهت استقرار حسابرسان مستقل و ارائه به موقع اطلاعات و مدارک مورد نیاز توسط سازمان و واحدهای وابسته .
کنترل گزارشات مالی و سایر اطلاعات منتشر شده توسط سازمان و واحدهای وابسته .
پیگیری ابهامات و ایرادات قابل رفع حسابرسی تا قبل از صدور گزارش .
برنامه ریزی جهت برگزاری به موقع مجامع در تاریخ های مقرر در اساسنامه سازمان و واحدها
پیگیری تکالیف مجامع عمومی سازمان و واحدها .
ارزیابی کارایی و اثر بخشی نیروی انسانی و سایر منابع سازمان و واحدهای وابسته.
مقایسه بودجه و عملکرد سازمان و واحدها بصورت فصلی .
نظارت و کنترل بر اعمال صحیح سیاستها و خط مشیهای تعیین شده توسط مدیریت سازمان
پیگیری امور مربوط به سهام و مجامع شرکتهایی که سازمان در آن سهامدار می باشد با هماهنگی مدیریت حقوقی سازمان .
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار شرکت ژلاتین آریا شرکت مدیریت معدن همیار انرژی