امور مجامع و حسابرسی داخلی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی تلفن نمابر پست الکترونیک
سرپرست امور مجامع و حسابرسی داخلی فاطمه ذاکرالحسینی 316 051-38795310

شرح وظایف:

تنظیم آئین نامه های داخلی برای سازمان و در صورت لزوم برای واحدهای وابسته با هماهنگی معاونت اداری ومالی .
کنترل رعایت آئین نامه های ابلاغی توسط سازمان به واحدهای وابسته .
ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی و ارائه راهکار مناسب برای رفع نقاط ضعف آن .
بررسی رعایت کنترلهای داخلی سازمان و واحدهای تابعه .
ارزیابی کارایی عملکرد هر یک از قسمتهای سازمان و واحدهای تابعه .
ایجاد هماهنگی های لازم جهت استقرار حسابرسان مستقل و ارائه به موقع اطلاعات و مدارک مورد نیاز توسط سازمان و واحدهای وابسته .
کنترل گزارشات مالی و سایر اطلاعات منتشر شده توسط سازمان و واحدهای وابسته .
پیگیری ابهامات و ایرادات قابل رفع حسابرسی تا قبل از صدور گزارش .
برنامه ریزی جهت برگزاری به موقع مجامع در تاریخ های مقرر در اساسنامه سازمان و واحدها
پیگیری تکالیف مجامع عمومی سازمان و واحدها .
ارزیابی کارایی و اثر بخشی نیروی انسانی و سایر منابع سازمان و واحدهای وابسته.
مقایسه بودجه و عملکرد سازمان و واحدها بصورت فصلی .
نظارت و کنترل بر اعمال صحیح سیاستها و خط مشیهای تعیین شده توسط مدیریت سازمان
پیگیری امور مربوط به سهام و مجامع شرکتهایی که سازمان در آن سهامدار می باشد با هماهنگی مدیریت حقوقی سازمان .