معاون اداری و مالی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی تلفن نمابر پست الکترونیک
سرپرست معاونت اداری و مالی غلامرضا محمدی


مسئول دفتر احسان صادق رزق آبادی 312-311

شرح وظایف:

عملیات مربوط به ثبت و نگهداری اسناد حسابداری
کنترل حسابها
تهیه گزارشات سالیانه و ماهیانه و درخواستی از عملیات مالی
عملیات مربوط به محاسبات دارائی
عملیات مربوط به محاسبات بیمه
کلیه عملیات مربوط به پرداخت و دریافت مالی
تنظیم بودجه
ثبت دقیق عملیات مالی جهت برنامه ریزی های طویل مدت در راستای صرفه و صلاح سازمان
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار