روابط عمومی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی تلفن نمابر پست الکترونیک
مدیر روابط عمومی مرتضی احمدی 317 051-38796743 pr@hamyari-kh.ir