امور مالی

سمت نام و نام خانوادگی
سرپرست امور مالی مرتضی توسلی دوم
کارشناس سیدمهدی موسوی عمادی
کارشناس رحمت محمدی
کارشناس ابراهیم رجبی
کارشناس سمانه واحدی
کارشناس سید ابراهیم صادق الحسینی
کارشناس حبیب الله رمضانی
کارشناس فاطمه کنعانی
کارشناس مسئول مالی عباس نیکزادموسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار شرکت يلاتین آریا شرکت مدیریت معدن همیار انرژی