امور مالی

سمت نام و نام خانوادگی
مدیر مالی حبیب الله رمضانی
کارشناس سیدمهدی موسوی عمادی
کارشناس رحمت محمدی
کارشناس سمانه واحدی
کارشناس سید ابراهیم صادق الحسینی
کارشناس فاطمه کنعانی
کارشناس محمد یونس منصوری ترشیزی
 موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار شرکت ژلاتین آریا شرکت مدیریت معدن همیار انرژی