امور قراردادها

سمت نام و نام خانوادگی داخلی تلفن نمابر پست الکترونیک
سرپرست مدیریت امور قراردادها سید حسین جلالی 407
کارشناس پرستو شیردل زاده 407
کارشناس مسلم مظلوم 407