موسسه تحقیقات آموزش و مشاوره

سرپرست مؤسسه نوید وحدتی مشهدیان
شماره تلفن 051-38787766
شماره نمابر 051-38789992
آدرس پستی مشهد - بلوار پیروزی - میدان شهید علی مهدوی - بلوار دلاوران - بین دلاوران 7 و 9
آدرس وب سایت

www.kmtc.ir

تعریف:
از مؤسسـات تابعـه سـازمـان همیــاری شهـرداری‌هـای خـراســان‌ رضوی است که در تاریخ 1383/09/21 اساسنامه آن به تایید و تصویب وزارت کشور رسیده‌است. وظایف و فعالیت‌های این مؤسسه، در راستای وظایف کمیته آموزش و بهبود روش‌هـا که از سال 1366 در حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ایجاد شده ‌است می‌باشد که علاوه بـر فعالیت‌هـای آمـوزشی در حوزه‌های تحقیقات و مشاوره به شهرداری‌های خراسـان‌ رضـوی خدمات ارائه می‌نماید.

اهداف:
ارتقای توان مدیریتی و اجرایی شهرداری‌ها و شوراهـای اسلامی در راستای تحقق وظایف اساسی آنان.
فـراهم نمودن بستـر بحث و گفت‌وگـو در قـالب گـردهمایی‌های تخصصی، بـه‌منظور بحث و تبادل اطلاعات و شنـاخت مشکلات، جهت برنامه‌یزی صحیح در جهت رفع معضلات و ارتقای کیفیت نظام مدیریت شهری.
برنامه‌ریزی برای بهینه‌سازی ساختار اداری و مدیریتی و افزایش بهره‌وری منابع انسانی شهرداری‌ها.
تـوجه بـه بـازآمـوزی مستمـر مدیـران، کـارشناسان و کارکنان شهرداری‌ها و تبدیل آن به جریان دائمی، در راستـای بهـره‌وری سازمانی، از طریق برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و نیز دوره‌های عالی تخصصی دانشگاهی بـا اخذ مجوز ازمراجع ذیربط .
انجـام فعالیت‌هـای پژوهشی و مشاوره‌ای، به‌منظور توسعه هدفمند و عالمانه و توأم با برنامه‌ریزی فعالیت‌های مدیریتی، عمرانی، خدمات شهری و نیز بهبود روش‌های اداری شهرداری‌های سطـح استـان.

شرح و تنوع فعالیت ها:
برگزاری دوره‌های بلندمدت، کوتاه‌مدت و میان‌ مدت آموزشی، برگزاری سمینارهای علمی ـ کاربردی و کارگاه‌های تخصصی و بازدیدهای علمی میدانی در حوزه وظایف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، با اولویت سطح استان خراسان‌رضوی، منطقه و کشور .
انجـام مطالعات و پـژوهش‌هـای علمی ـ کـاربـردی مرتبط با نیاز و ماموریت‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر اساس اولـویت‌هـا و سیـاست‌هـای پـژوهشی تعیین‌شـده از سـوی وزارت کشـور و سـازمان‌هـای مرتبط و نیز معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان‌رضوی .
ارائـه خدمـات مـدیـریتی و مشـاوره‌ای در تهیـه، بـررسی، تصـویب و نظارت عـالی بر طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی شهرداری‌ها و موسسات تابعه .
اجـرای طــرح‌هـای آمـوزشی و تحقیقـاتی مشـارکتی بـا سایر نهادها، سازمان‌ها و شهرداری‌های کشور با تعیین اولویت نیازمندی‌های سطح استان، منطقه و کشور .
انجـام آمـوزش‌هـای غیــرحضـوری و الکتـرونیکی بـا بهره‌گیری از تکنولوژی‌های آموزشی مرتبط در عناوین و موضوعات معین .
برگزاری دوره‌های آموزشی به‌صورت ترمی و پودمـانی در رشتـه‌های مرتبط با وظایف شهرداری‌ها و سایر سازمان‌های استان تحت نظر دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی .
اخذ مجوز در حوزه‌ آموزش‌های فنی و مهندسی، عمومی و مدیریت پروژه از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان شده که در این راستا می‌تواند در سطح وسیع، آموزش کلیه سازمان‌ها، ارگان‌ها و استان و کشور را عهده‌دار باشد 
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار شرکت ژلاتین آریا شرکت مدیریت معدن همیار انرژی