فرآورده های نفتی

سمت نام و نام خانوادگی
مدیر فرآورده های نفتی حمید رضا وفادار
کارشناس محمد اژدری
کارشناس مجتبی حسین زاده
کارشناس نیما قاسمیان
کارشناس مسئول جایگاه های سوخت ---
کارشناس مسئول آزمایشگاه فرآورده های نفتی خانم مرادی
کارشناس آزمایشگاه فرآورده های نفتی خانم حدادیانموسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار شرکت ژلاتین آریا شرکت مدیریت معدن همیار انرژی