جلسه بررسی پیشنهادات همکاری تامین کنندگان و تولیدکنندگان و پیمانکاران برگزارشد

جلسه بررسی پیشنهادات همکاری تولیدکنندگان، تامین کنندگان، پیمانکاران و ... در جهت تامین نیازمندیها و خدمات مورد نیاز حوزه مدیریت شهری با حضور محمد سنجری مدیرعامل و معاونان بازرگانی و اداری و مالی برگزار و پاکات مزایدات و مناقصات سازمان همیاری بازگشایی و تصمیم گیری شد.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار