معین اقتصادی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی تلفن نمابر پست الکترونیک
مسئول هماهنگی امور تفاهم نامه های معین اقتصادی مصطفی رئیسی 206
کارشناس ابوالفضل جوارشکیان 463