بازدید مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از خانه مدرن پاسارگاد مشهد

محمدرضا تازیکی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از پروژه عمرانی در حال ساخت خانه مدرن پاسارگاد مشهد دیدن کرد.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار شرکت يلاتین آریا شرکت مدیریت معدن همیار انرژی