بررسی مسائل حوزه بازرگانی پروژه های عمرانی در دست اقدام سازمان همیاری

در جلسه ای مشترک با حضور محمد سنجری مدیرعامل و معاون و مدیران حوزه بازرگانی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی و عبدالله سبحانی مدیرعامل شرکت همیار سازه توس مسائل بازرگانی و تامین لوازم و نیازهای مربتط با پروژه های عمرانی در دست اقدام این واحد وابسته به سازمان همیاری مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار