بازدید مدیران شرکتها و موسسات تابعه سازمان از موسسه صنعت گوشت مشهد

مدیران شرکتها و موسسات تابعه سازما همیاری شهرداریهای خراسان رضوی در حاشیه جلسه شورای هم اندیشی مدیران عامل واحدهای تابعه این نهاد از روند ذبح و استحصال دام و خطوط کشتارموسسه صنعتی گوشت مشهد بازدید کردند.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار