حضور مدیرعامل در همایش الگوی مثلت اقتصادی فرهنگی خراسان رضوی

حضور مدیرعامل سازمان همیاری معین طرقبه شاندیز در همایش الگوی مثلت اقتصادی فرهنگی خراسان رضوی