افتتاح اداره محیط زیست شهرستان مشهد در محل ساختمان رگبار سازمان همیاری

افتتاح اداره محیط زیست شهرستان مشهد در محل ساختمان رگبار سازمان همیاری