اختتامیه دهمین نمایشگاه تخصصی خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک و عمران شهری مشهد

اختتامیه دهمین نمایشگاه تخصصی خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک و عمران شهری مشهد