هم اندیشی در خصوص گردشگری سلامت با حضور دکتر محمد اسماعیل خیامی مدیر گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد