مراسم تکریم سرپرست و معارفه مسئول جدید حراست سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی