مراسم تودیع معاون و معارفه سرپرست معاونت اداری مالی سازمان همیاری