دیدار مدیرعامل سازمان همیاری با رئیس دانشگاه علمی کاربردی خراسان رضوی