دیدار مدیرعامل با علی اکبر لبافی به عنوان دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی