دیدار مدیرعامل با دکتر رضا قنبری رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی