بازدید مدیرعامل و مدیران ستادی و موسسات و شرکتهای تابعه سازمان همیاری از جاذبه های گردشگری شهر تاریخی گناباد