مناقصه و مزایده

جستجو

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات رفع ابگرفتگی طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0359 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/08/26با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 25 آبان 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید تاسیسات برقی طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0358 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/08/26با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 25 آبان 1398 ادامه...

تجدید فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار

این سازمان در نظر دارد به منظور بازسازی کامل اتاق و نصب سیستم سرمایش تعداد 200دستگاه اتوبوس با تجدید فراخوان عمومی پیمانکاران نسبت به شناسایی و ارزیابی کیفی شرکتهای واجد صلاحیت فنی،مالی و دارای تجربیات مفید مرتبط اقدام نماید.لذا از شرکتهای متقاضی دریافت فرم ارزیابی کیفی دعوت میشود از مورخ 22تا27 آبان ماه همه روزه در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان همیاری واقع در مشهد بلوار پیروزی میدان شهید مهدوی نبش دلاوران 7 مراجعه و فرم های تکمیل شده را تا مورخ9آذر ماه 98به دبیرخانه حراست سازمان تسلیم نمایند.

تاریخ : 22 آبان 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات اطفاء حریق آبی طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0357 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/08/21با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 20 آبان 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید صاعقه گیر طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0356 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/08/21با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 20 آبان 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید خریدسیستم اعلان حریق آدرس پذیر طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0355 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/08/21با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 20 آبان 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید سیستم اطفاء حریق گازی fm200اتاق سروروتابلوهای برق طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0354 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/08/21با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 20 آبان 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید پمپ طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0345 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/08/16با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 14 آبان 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید پمپ طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0345 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/08/16با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.

تاریخ : 14 آبان 1398 ادامه...

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در نظر دارد،عملیات عملیات حمل و نقل فراورده های نفتی خود از انبار شهید بیخوش مشهد به مقصد دوغارون را از طریق مناقصه عمومی و مطابق اسناد مربوطه به واجدان شرایط واگذار کند.متقاضیان می توانند با همراه داشتن معرفی نامه از مورخ14آبان ماه تا 19آبان ماه 98 همه روزه در ساعات اداری از 7:30الی14 به دبیر خانه سازمان مراجعه نمایند ضمنا مهلت تسلیم پاکات به دبیر خانه حراست سازمان تا مورخ30آبان ماه 98 و زمان بازگشایی پاکات در ساعت13:00این روز می باشد.

تاریخ : 14 آبان 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید اقلام روشنایی طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0342 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/08/12با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.

تاریخ : 11 آبان 1398 ادامه...

مناقصه عمومی دو مرحله ای

سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در نظر دارد،عملیات خرید و اجرای پل عابر پیاده به همراه اسانسور ضلع شمال غربی میدان شهدا در شهر مشهد را از طریق مناقصه عمومی و مطابق اسناد مربوطه به واجدان شرایط واگذار کند.متقاضیان می توانند با همراه داشتن معرفی نامه از مورخ8آبان ماه تا 14آبان ماه 98 همه روزه در ساعات اداری از 7:30الی14 به دبیر خانه سازمان مراجعه نمایند ضمنا مهلت تسلیم پاکات به دبیر خانه حراست سازمان تا مورخ27آبان ماه 98 و زمان بازگشایی پاکات در ساعت15:00این روز می باشد.

تاریخ : 8 آبان 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خریدلوله کاروگیت طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0340 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/08/11با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.

تاریخ : 8 آبان 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خریدگرانول اسفنجی جهت تولید کفپوش طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0341 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/08/11با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.

تاریخ : 8 آبان 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید ضربه گیر طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0339 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/08/11 با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.

تاریخ : 8 آبان 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به واگذاری قسمتی از خدمات مربوط به جمع آوری پسماند خشک شهر چناران و گلبهار به صورت مجزا طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0328 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/08/04 با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.

تاریخ : 2 آبان 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خریدچسب پلی اورتان طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0337 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/08/01 با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.

تاریخ : 30 مهر 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید کفپوش طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0336 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/08/01 با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.

تاریخ : 30 مهر 1398 ادامه...

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای

سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در نظر دارد،عملیات خرید و اجرای کفپوش اپوکسی پروژه پارکینگ مجد در شهر مشهد را از طریق مناقصه عمومی و مطابق اسناد مربوطه به واجدان شرایط واگذار کند.متقاضیان می توانند با همراه داشتن معرفی نامه از مورخ30مهرماه تا 6آبان ماه 98 همه روزه در ساعات اداری از 7:30الی14 به دبیر خانه سازمان مراجعه نمایند ضمنا مهلت تسلیم پاکات به دبیر خانه حراست سازمان تا مورخ20آبان ماه 98 و زمان بازگشایی پاکات در ساعت15:00این روز می باشد.

تاریخ : 30 مهر 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات برقی طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0335 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/08/01 با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.

تاریخ : 30 مهر 1398 ادامه...