آخرین اخبار http://www.hamyari-kh.ir/ آخرین اخبار سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی FA خانه http://www.hamyari-kh.ir/Images/RssLogo.gif http://www.hamyari-kh.ir/ سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی Copyright سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی, 637023154998317897 20 Intech مدیرعامل سازمان همیاری استان تاکید کرد؛تلاش سازمان همیاری برای تحقق برنامه های دولت در حوزه آبادانی شهرهای خراسان رضوی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی بر تلاش بخش ستادی و شرکتها و موسسات وابسته به این نهاد در جهت تحقق رو افزون اهداف و برنامه های دولت جمهوری اسلامی در بخش توسعه و آبادانی و خدمات رسانی به شهروندان و شهرداری ها تاکید کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-1303.aspx 2019/8/24 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-1303.aspx با همت موسسه آموزش سازمان همیاری شهرداریهای استان؛ کارگاه آموزشی قوانین و مقررات شهرداری ها در مشهد برگزار شد مدیر دپارتمان آموزش کوتاه مدت موسسه آموزش سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از حضور 80 نفر از شهرداران، کارشناسان و فعالان حقوقی شاغل در حوزه مدیریت شهری استان در دوره آموزشی قوانین و مقررات شهرداری ها، خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af-1302.aspx 2019/8/22 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af-1302.aspx توسط موسسه آموزش سازمان همیاری شهرداریهای استان؛ کلینیک مشاوره شهرداریهای استان خراسان رضوی راه اندازی می شود در جلسه هم اندیشی مدیران بخش آموزش و هماهنگی امور شهرداریهای سازمان همیاری با تعدادی از شهرداران خراسان رضوی، ساختار و فرآیند راه اندازی واحد مشاوره شهرداری‏ها مورد بررسی قرار گرفت. http://www.hamyari-kh.ir/News/مؤسسه-آموزش،-تحقیقات-و-مشاوره-شهرداری-ها-224/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-1296.aspx مؤسسه آموزش، تحقیقات و مشاوره شهرداری ها 2019/8/18 http://www.hamyari-kh.ir/News/مؤسسه-آموزش،-تحقیقات-و-مشاوره-شهرداری-ها-224/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-1296.aspx در مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری خراسان رضوی آغاز شد؛ ثبت نام بدون کنکور 1000 دانشجو در رشته های مرتبط با مدیریت شهری معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از آغاز پذیرش هزار دانشجو در رشته های مرتبط با حوزه مدیریت شهری توسط این مرکز خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-1000-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-1297.aspx 2019/8/18 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-1000-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-1297.aspx با تلاش واحد بیمه سازمان همیاری شهرداریهای استان انجام می شود؛ ارائه خدمات بیمه ای به 27 هزارنفر خانواده بزرگ تاکسیرانی مشهد--- آغاز ثبت نام تاکسیرانان مشهدی متقاضی استفاده از بیمه تکمیل درمان مدیر واحد بیمه ای سازمان همیاری شهرداریهای استان از آغاز ثبت نام به منظور ارائه خدمات بیمه تکمیل درمان برای خانواده حدود 27 هزار نفری تاکسیرانان کلانشهر مشهد همراه با تخفیفات و تسهیلات ویژه خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87-27-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%aa%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af--%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-1298.aspx 2019/8/18 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87-27-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%aa%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af--%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-1298.aspx امروز 24 مردادماه؛ آخرین مهلت تحویل مدارک و پاکات شرکت در مزایده سوخت مرزنشینان آخرین مهلت تحویل پاکتهای مزایده سوخت مرزنشینان خراسان رضوی به دبیرخانه حراست سازمان همیاری، ساعت 13 امروز پنجشنبه24مرداد ماه می باشد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-24-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%9b-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%87%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d9%88%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%88-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86-1294.aspx 2019/8/15 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-24-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%9b-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%87%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d9%88%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%88-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86-1294.aspx توسط سازمان همیاری شهرداریهای استان؛ شهرداریهای خراسان رضوی به ماشین آلات شهرسازی تجهیزمی شوند ---توان شهرسازی شهرداری های خراسان رضوی تقویت می شود مدیرهماهنگی امور شهرداری های سازمان همیاری خراسان رضوی تقویت توان شهرسازی شهرداریهای نیشابور، داورزن، طرقبه، تایباد، تربت حیدریه، سمیع آباد، کاشمر و ... با تامین ماشین آلات و تجهیزات جدید این حوزه خبرداد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-1295.aspx 2019/8/15 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-1295.aspx توسط موسسه آموزش سازمان همیاری شهرداریهای استان؛ کارگاه آموزشی انتخاب رشته تحصیلی برای خانواده های کارکنان شهرداری مشهد برگزار شد رئیس اداره تحقیقات و مشاوره ی موسسه آموزش سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از برگزاری کارگاه آموزشی انتخاب رشته تحصیلی ویژه خانواده کارکنان شهرداری مشهد خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af-1293.aspx 2019/8/14 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af-1293.aspx رئیس موسسه صنعتی گوشت مشهد خبرداد؛ ذبح رایگان حدود 2000دام توسط کشتارگاه صنعتی مشهد در عیدقربان---استقبال 1000 خانواده از طرح رایگان ذبح دام عید قربان کشتارگاه مشهد رئیس موسسه صنعتی گوشت مشهد از استقبال خوب شهروندان و خیرین از طرح رایگان ذبح دام عید قربان در این واحد کشتارگاه خبرداد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d8%b0%d8%a8%d8%ad-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-2000%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%db%8c%d8%af%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-1000-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%b0%d8%a8%d8%ad-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1291.aspx 2019/8/13 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d8%b0%d8%a8%d8%ad-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-2000%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%db%8c%d8%af%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-1000-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%b0%d8%a8%d8%ad-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1291.aspx معاون آموزشی و پژوهشی مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری استان تاکید کرد؛ نقش موثر قطار شهری مشهد در جهت رشد علمی و پژوهشی مقولات مرتبط با حمل و نقل شهری کشور معاون آموزشی و پژوهشی مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری خراسان رضوی بر نقش موثر امکانات و ظرفیتهای آموزشی و کارگاهی شرکت قطار شهری مشهد در گسترش مقولات آموزشی و پژوهشی مرتبط با این حوزه در سطح کشور تاکید کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d9%85%d9%82%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-1292.aspx 2019/8/13 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d9%85%d9%82%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-1292.aspx توسط سازمان همیاری شهردارهای استان انجام میشود؛ تقویت توان شهرداری شهرآباد درحوزه ماشین آلات--- برنامه ریزی برای ایجاد زمینه های درآمدی در شهرداری شهرآباد مدیرهماهنگی امورشهرداری های سازمان همیاری خراسان رضوی ازارائه خدمات و کمک های مشاوره ای، تجهیزاتی و تسهیلات مالی در جهت تامین نیازمندیها و تقویت توان شهرداری شهرآباد در حوزه ماشین آلات خبرداد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-1290.aspx 2019/8/12 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-1290.aspx رئیس موسسه صنعتی گوشت مشهد خبرداد؛ ذبح رایگان دام توسط کشتارگاه مشهد در عید قربان رئیس موسسه صنعتی گوشت مشهد با اشاره به تشکیل ستاد عیدسعیدقربان از برنامه ریزی ها برای ارائه مطلوب خدمات ذبح دام های قربانی شهروندان و نذورات خیرین درکشتارگاه صنعتی مشهد خبرداد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d8%b0%d8%a8%d8%ad-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86-1289.aspx 2019/8/10 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d8%b0%d8%a8%d8%ad-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86-1289.aspx با حضور کارکنان بازرگانی و طرفهای تجاری سازمان همیاری استان؛ دوره آموزشی آشنایی با سامانه ستاد برگزار شد دوره آموزشی آشنایی با نحوه کار با سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با همت واحد امور قراردادهای سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی برگزار شد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%b7%d8%b1%d9%81%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af-1288.aspx 2019/8/8 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%b7%d8%b1%d9%81%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af-1288.aspx پیام تبریک مدیرعامل سازمان همیاری خراسان رضوی به مناسبت روز خبرنگار مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در پیامی 17 مرداد ماه را به تمامی خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه، قلم و اندیشه تبریک گفت. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1-1282.aspx 2019/8/7 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1-1282.aspx معاون آموزشی و پژوهشی مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری استان تاکید کرد؛ تدوین دوره های ضمن خدمت شهرداری مشهد به صورت پودمان های مصوب وزارت علوم معاون آموزشی و پژوهشی مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی اظهار کرد: دوره های ضمن خدمت کارکنان شهرداری مشهد و سازمان ها و واحد های وابسته به آن به صورت پودمان های مصوب وزارت علوم تدوین خواهد شد. http://www.hamyari-kh.ir/News/مؤسسه-آموزش،-تحقیقات-و-مشاوره-شهرداری-ها-224/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d9%88%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-1287.aspx مؤسسه آموزش، تحقیقات و مشاوره شهرداری ها 2019/8/7 http://www.hamyari-kh.ir/News/مؤسسه-آموزش،-تحقیقات-و-مشاوره-شهرداری-ها-224/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d9%88%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-1287.aspx در جلسه ای مشترک با حضور مسئولان آموزشی سازمان همیاری و قطارشهری مشهد مطرح شد؛عقد تفاهم نامه همکاری موسسه آموزش سازمان همیاری با قطار شهری مشهد معاون آموزشی و پژوهشی مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از عقد تفاهم نامه همکاری با شرکت قطار شهری شهرداری مشهد در زمینه های مختلف آموزشی خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d8%af%d8%9b%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1281.aspx 2019/8/6 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d8%af%d8%9b%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1281.aspx روز چهارشنبه 16 مرداد ماه در موسسه آموزش سازمان همیاری؛ دوره آموزشی آشنایی با روش کار با سامانه ستاد برگزار می شود با همت واحد امور قراردادهای سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی یک دوره آموزشی آشنایی با نحوه کار با سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در روز 16 مرداد ماه برگزار می شود. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-16-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-1280.aspx 2019/8/5 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-16-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-1280.aspx توسط موسسه آموزش، مشاوره و تحقیقات سازمان همیاری استان انجام می شود؛ تقویت خدمات مشاوره ای حوزه شهری در جهت توانمندسازی شهرداریهای خراسان رضوی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری خراسان رضوی بر لزوم افزایش و تقویت مشاوره های تخصصی در زمینه های حقوقی، شهرسازی، مالی، درآمدی و ... به شهرداریهای استان تاکید کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d8%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%85%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-1279.aspx 2019/8/4 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d8%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%85%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-1279.aspx رئیس شورای اسلامی استان تاکید کرد؛ نقش موثرطرح های سازمان همیاری شهردایها در ایجاد اشتغال در خراسان رضوی---عملکرد رضایت بخش سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی در اجرای طرح تکفیک پسماند رئیس شورای اسلامی خراسان رضوی اجرای طرح تفکیک از مبدا پسماند خشک در شهرهای مختلف استان توسط سازمان همیاری شهرداریها را در حوزه اقتصادی، ایجاد اشتغال و حفظ محیط زیست مثمر ثمر عنوان کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%da%a9%d9%81%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-1277.aspx 2019/8/1 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%da%a9%d9%81%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-1277.aspx با تلاش سازمان همیاری شهرداریهای استان صورت پذیرفت؛آموزش 100 هزار شهروند خراسانی در طرح تفکیک از مبدأ پسماند خشک ---150 نفر اشتغال زایی با اجرای طرح تفکیک از مبدأ پسماند خشک در4شهر خراسان رضوی اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی استان خراسان رضوی و مسئولان شهرداری نیشابور ضمن بازدید از مرکز تفکیک پسماند سازمان همیاری شهرداریها از روند اجرای طرح تفکیک از مبدا پسماند خشک در این شهرستان دیدن کردند. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%9b%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-100-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b4%da%a9-150-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d8%af%d8%b14%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-1278.aspx 2019/8/1 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%9b%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-100-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b4%da%a9-150-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d8%af%d8%b14%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-1278.aspx مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان تاکید کرد؛ وجود ظرفیت های فراوان برای حضور سرمایه گذاران در چالیدره مجمع عمومی سالیانه شرکت گردشگری نمونه چالیدره طرقبه برگزار شد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%af%d8%b1%d9%87-1276.aspx 2019/7/25 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%af%d8%b1%d9%87-1276.aspx مجمع سالانه شرکت ژلاتین آریا برگزار شد مجمع سالانه شرکت ژلاتین آریا در محل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی برگزار شد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%98%d9%84%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af-1268.aspx 2019/7/20 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%98%d9%84%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af-1268.aspx در مجمع سالانه موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری استان تاکید شد؛ لزوم ساماندهی گردشگری سلامت در شهر مشهد مجمع عمومی عادی سالانه موسسه توسعه گردشگری یکی از موسسات فعال سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در زمینه گردشگری برگزار شد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1269.aspx 2019/7/20 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1269.aspx مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان در مجمع موسسه گوشت مشهد عنوان کرد؛ افزایش خدمات ذبح کشتارگاه صنعتی مشهد به منظور تامین گوشت بهداشتی زائران و مجاوران حریم رضوی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان در مجمع موسسه گوشت مشهد بر افزایش و تقویت خدمات کشتارگاه صنعتی مشهد به منظور تامین گوشت بهداشتی زائران و مجاوران حریم رضوی تاکید کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b0%d8%a8%d8%ad-%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-1270.aspx 2019/7/20 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b0%d8%a8%d8%ad-%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-1270.aspx در مجمع عادی سالانه موسسه آموزشی سازمان همیاری تاکید شد؛لزوم تدوین پژوهش های حوزه شهری در جهت کمک به شهرداریهای خراسان رضوی در مجمع سالانه موسسه آموزش، تحقیقات و مشاوره شهرداریهای خراسان رضوی بر تقویت تمرکز بر روی تدوین پژوهش های مرتبط با حوزه شهری جهت پیشبرد برنامه های شهرداریهای تاکید شد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%b4%d8%af%d8%9b%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-1271.aspx 2019/7/20 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%b4%d8%af%d8%9b%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-1271.aspx در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت همیارسازه توس مطرح شد؛ توان عمرانی سازمان همیاری شهردایهای خراسان رضوی توسعه می یابد در مجمع سالانه شرکت همیارسازه توس بر لزوم تلاش برای کمک به پروژهای عمرانی داخل و خارج از استان تاکید شد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%85%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%af-1272.aspx 2019/7/20 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%85%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%af-1272.aspx با تلاش سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی؛ دفترنمایندگی معین اقتصادی شهرستان بینالود رسماً آغاز به کار کرد مدیربرنامه ریزی و مشارکتهای اقتصادی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از راه اندازی و آغاز به کار رسمی دفتر نمایندگی این سازمان به عنوان معین اقتصادی شهرستان بینالود در شهر طرقبه خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%9b-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%8b-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af-1266.aspx 2019/7/18 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%9b-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%8b-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af-1266.aspx از مرداد ماه امسال صورت می گیرد؛ انجام معاملات تجاری سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از طریق سامانه ستاد معاون مالی و اداری سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از انجام کلیه معاملات تجاری این نهاد اعم از کلیه خرید های متوسط و جزیی، مناقصات، مزایدات و... از ابتدای مرداد ماه امسال از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%85%db%8c-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-1267.aspx 2019/7/18 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%85%db%8c-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-1267.aspx توسط موسسه آموزش سازمان همیاری استان؛ دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان شهرداریهای خراسان رضوی ساماندهی می شود مدیر دپارتمان آموزشهای کوتاه مدت و ضمن خدمت موسسه آموزش، تحقیقات و مشاوره شهرداریهای خراسان رضوی از برنامه ریزی و تدوین اولین دستورالعمل اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت شهرداریها در شهرهای مختلف، خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-1264.aspx 2019/7/16 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-1264.aspx با حضور معاون وزیر کشور؛ همایش نکوداشت روز شهرداریها در مشهد برگزار شد با تلاش سازمان همیاری شهرداریها و بزنامه ریزی و هماهنگی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری همایش روز شهرداریها به منظور تکریم و قدردانی از شهرداران به عنوان تلاشگران زحمتکش حوزه مدیریت شهرهای استان برگزار شد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%9b-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%da%a9%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af-1262.aspx 2019/7/12 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%9b-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%da%a9%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af-1262.aspx معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور؛ سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی جز برترین های کشور است معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در همایش نکوداشت روز شهرداری ها در مشهد بر افزایش تعامل و استفاده حداکثری شهرداریها از توانمندیهای بالای سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی به عنوان یکی از پر ظرفیت ترین سازمانهای همیاری در کشور تاکید کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/شهرداری-ها-219/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%9b-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%ac%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-1263.aspx شهرداری ها 2019/7/12 http://www.hamyari-kh.ir/News/شهرداری-ها-219/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%9b-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%ac%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-1263.aspx دادیار حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مشهد؛ دستورالعمل های دادستانی و دامپزشکی در کشتارگاه صنعتی مشهد رعایت شده است دادیار حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در بازدید از کشتارگاه مشهد، پیشرفتهای فنی و تخصصی در خطوط ذبح دام، استحصال و فرآوری گوشت و استحصالات را چشمگیر و قابل تقدیر عنوان کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d9%82%d9%88%d8%b9-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%9b-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-1261.aspx 2019/7/11 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d9%82%d9%88%d8%b9-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%9b-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-1261.aspx در بازدید سرپرست معاونت خدمات شهری شهردار از موسسه آموزش سازمان همیاری مطرح شد؛ استفاده از توان آموزشی و پژوهشی سازمان همیاری درجهت کمک به شهرداری مشهد سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد از موسسه تحقیقات، آموزش و مشاوره شهرداری های خراسان رضوی و مرکز علمی کاربردی شهرداری ها در این شهر بازدید کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87%d8%aa-%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1260.aspx 2019/7/10 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87%d8%aa-%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1260.aspx در راستای رونق و معرفی ظرفتهای گردشگری استان توسط سازمان همیاری انجام می شود؛ اجرای تورهای خراسان گردی خانوادگی برای نهادها--- برنامه ریزی سفرهای سیاحتی به مشهد برای کارکنان شهرداریهای کشور مدیر موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از برگزاری تورهای خانوادگی بلند مدت و کوتاه مدت ویژه کارکنان نهاد ها دولتی و غیر دولتی استان و کشور به ویژه شهرداریها خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%82-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b8%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%ad%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-1258.aspx 2019/7/8 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%82-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b8%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%ad%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-1258.aspx مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی؛ الویت ما پشتیبانی از شهرداریهای کوچک خراسان رضوی است--- بیش از90 میلیارد همیاری در بخش تامین نیازها به شهرداریهای خراسان رضوی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی بر نقش موثر این نهاد در جهت کمک و پشتیبانی از شهرداریها و مدیران شهری به منظور ارائه خدمات مطلوب تر در شهرها استان در مسیر آبادانی، توسعه، رفاه و آسایش حداکثری شهروندان و مردم استان تاکید کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%9b-%d8%a7%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%a7-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa--%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b290-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-1259.aspx 2019/7/8 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%9b-%d8%a7%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%a7-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa--%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b290-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-1259.aspx مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با تبریک14نیرماه؛ حمایت ازشهرداری ها و دهیاریها، لازمه توسعه و آبادانی کشور مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با تبریک روز نکوداشت شهرداری ها و دهیاری ها به تمامی مسئولان، مدیران و دست اندرکاران این عرصه به ویژه شهرداران و دهیاران استان حمایت از این حوزه را لازمه توسعه و آبادانی کشور عنوان کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a914%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%9b-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%d8%8c-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%88-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-1256.aspx 2019/7/4 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a914%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%9b-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%d8%8c-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%88-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-1256.aspx به پاس تلاشها و پشتبانی سازمان همیاری از مدیریت شهری استان انجام شد؛ تقدیر شورای اسلامی استان خراسان رضوی از حمایت های سازمان همیاری از شهرداریها شورای اسلامی استان خراسان رضوی از حمایتهای همه جانبه سازمان همیاری از شهرداریها و تلاش ها این نهاد در جهت توسعه و ارتقاء مدیریت شهری در استان قدردانی کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%be%d8%b4%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-1257.aspx 2019/7/4 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%be%d8%b4%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-1257.aspx پایان بیست و دومین نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد آیین اختتامیه بیست و دومین نمایشگاه صنعت ساختمان،عمران و معماری و صنایع سرمایشی و گرمایشی مشهد با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاون وی برگزار شد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1255.aspx 2019/6/29 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1255.aspx در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان؛ سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی معین اقتصادی کاشمر شد طی تفاهمنامه ای با حضور استاندار و مسئولان شهرستان کاشمر سازمان همیاری های شهرداری های خراسان رضوی به عنوان معین اقتصاد مقاومتی شهر کاشمر از منطقه 10 اقتصاد مقامتی استان تعیین شد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d9%85%d8%b1-%d8%b4%d8%af-1253.aspx 2019/6/27 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d9%85%d8%b1-%d8%b4%d8%af-1253.aspx توسط مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان؛ همایش بین المللی حریق در مشهد برگزار می شود معاون آموزشی مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از برگزاری همایش بین المللی "حریق" در پاییز امسال به میزبانی شهر مقدس مشهد خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-1254.aspx 2019/6/27 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-1254.aspx با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی؛ بیست‌و دومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان مشهد افتتاح شد بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان، معماری، عمران و صنایع سرمایشی و گرمایشی طی مراسمی با حضور مسئولان استانی و کشوری درسالن همایش های نمایشگاه بین المللی مشهد افتتاح شد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%9b-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b4%d8%af-1246.aspx 2019/6/26 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%9b-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b4%d8%af-1246.aspx مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد خبرداد؛ افزایش 23 درصدی مشارکت در نمایشگاه صنعت ساختمان سال 98مشهد مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد از برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان با هدف شناساندن ظرفیت های تولیدکنندگان، معرفی آخرین دستاوردهای نوین، ایجاد اشتغال، کارآفرینی و رونق بخشی به تولیدات و توسعه این حوزه کشور توسط سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی خبرداد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-23-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84-98%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1247.aspx 2019/6/26 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-23-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84-98%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1247.aspx رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی مشهد تاکید کرد؛ نمایشگاه صنعت ساختمان فرصتی درجهت اتقاء کیفی حوزه ساخت و ساز مشهد رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد ابراز امیدواری کرد که فضا و فرصت که هر یک سال یک‌بار درقالب نمایشگاه صنعت ساختمان مهیا می‌شود، سبب افزایش کیفیت صنایع ساختمانی مشهد شود. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a1-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1248.aspx 2019/6/26 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a1-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1248.aspx معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد؛ ایجاد رقابت در نمایشگاه ها برای بهبود کیفیت مواد مصرفی صنعت ساختمان معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه هایی چون نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد باعث ایجاد رقابت در جهت بهبود کیفیت مواد مصرفی در ساختمانها می شود. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-1249.aspx 2019/6/26 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-1249.aspx نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد؛ لزوم توجه به صنایع وابسته به حوزه مسکن و ساختمان سازی نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارتباط ۱۲۰نوع صنایع وابسته به‌مسکن و لزوم توجه به‌آن‌ها، در جهت رونق تولید و اشتغالزایی در حوزه صنایع ساختمانی تاکید کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-1250.aspx 2019/6/26 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-1250.aspx معاون بازرگان سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی تاکید کرد؛بهبود سطح نمایشگاهها درجهت کمک به صاحبان صنایع و شهرداریها معاون بازرگان سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی بر تلاش این نهاد برای بهبود سطح برگزاری نمایشگاههای تخصصی در جهت کمک به صاحبان صنایع و مدیران شهری تاکید کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87%d8%aa-%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-1251.aspx 2019/6/26 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87%d8%aa-%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-1251.aspx به منظور رفاه بازدیدکنندگان انجام شد استقرارغرفه سیار دریافت عوارض خودرو در نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد واحد کارگزاری عوارض خودرو سازمان همیاری به منظور رفاه حال شهروندان مراجعه کننده به نمایشگاه، غرفه سیار دریافت عوارض خودرو را در حین برکزاری نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد دایر کرده است. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%ba%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1252.aspx 2019/6/26 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%ba%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1252.aspx با تلاش موسسه آموزش، تحقیقات و مشاوره شهرداریهای استان؛ دوره های آموزشی ویژه شهرداریهای خراسان رضوی به صورت منطقه ای اجرا می شود مدیر دپارتمان آموزشهای کوتاه مدت و ضمن خدمت موسسه آموزش، تحقیقات و مشاوره شهرداریهای خراسان رضوی از برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی مختص شهرداریها به صورت منطقه ای در مراکز مناطق 9 گانه شهرداریهای استان خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d8%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-1245.aspx 2019/6/25 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d8%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-1245.aspx توسط سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی ؛ بیست و دومین نمایشگاه صنعت ساختمان سه شنبه در مشهدآغاز می شود مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از آغاز بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و صنایع سرمایشی و گرمایشی مشهد با حضور 250 نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی از عصرفردا سه شنبه4 تیرماه خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%9b-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-1244.aspx 2019/6/23 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%9b-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-1244.aspx معاون بازرگانی سازمان همیاری شهرداریهای استان تاکید کرد؛ لزوم تداوم هم اندیشی سازمان همیاری با شورای مشورتی شهرداران استان معاون بازرگانی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از برنامه ریزی برای تداوم و بهره وری حداکثری از ظرفیت جلسات هم اندیشی کمیته فنی سازمان با اعضای شورای مشورتی شهرداران استان خبرداد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%85-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-1242.aspx 2019/6/22 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%85-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-1242.aspx با هدف بررسی مشکلات شهرداریهای استان برگزار شد؛ نشست مشترک نمایندگان همیاری شهرداریها با اعضای شورای اسلامی خراسان رضوی نشست مشترک نمایندگان همیاری شهرداریها با اعضای شورای اسلامی خراسان رضوی با هدف بررسی مشکلات شهرداریهای استان برگزار شد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-1243.aspx 2019/6/22 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-1243.aspx با هدف مدیریت بهینه مصرف برق؛ آغاز به کار سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی زودتر انجام می شود شروع به کار سازمان‌ همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از یکم تا 31 تیر ماه، صبح ها یک ساعت زودتر انجام می‌شود. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d8%af%d9%81-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d9%82%d8%9b-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%b2%d9%88%d8%af%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-1241.aspx 2019/6/20 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d8%af%d9%81-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d9%82%d8%9b-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%b2%d9%88%d8%af%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-1241.aspx مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد فرهنگ سازی در حوزه فضای سبز اولویت سازمان در نمایشگاه ها است مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد اولویت این سازمان از حضور در نمایشگاه گل و گیاه مشهد را فرهنگسازی در شهر برای بهره بیشتر شهروندان از گل و گیاه و انتقال تجربیات علمی و فنی در خصوص استفاده از گونه های متناسب با اقلیم مشهد عنوان کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-1239.aspx 2019/6/19 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-1239.aspx مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی خبر داد؛ استقبال پرشور بیش از 140 هزار نفر بازدیدکننده ازهجدهمین نمایشگاه گل و گیاه مشهد مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی پس از پایان نمایشگاه گل و گیاه مشهد، حضور 350 شرکت داخلی و نمایندگان کشورهای خارجی و استقبال و بازدید بی سابقه بیش از140 هزار نفر از شهروندان ازاین رویداد بزرگ را از نکات برجسته سازمان همیاری در اجرای نمایشگاه های مختلف تخصصی و بین المللی برشمرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%b1%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-140-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%ac%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d9%84-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1240.aspx 2019/6/19 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%b1%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-140-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%ac%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d9%84-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1240.aspx رئیس شورای شهر مشهد؛ سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی به دوران طلایی خود رسیده است رئیس شورای شهرمشهد با تقدیر از عملکرد سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی گفت: این سازمان در حال حاضر در یکی از طلایی ترین دوران خود بسر می برد و قطعا جدا از نقش سخت افزاری و تامین تجهیزات می تواند در مقام مشاوره و کمک فکری یاور شهرداری ها باشد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%9b-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-1234.aspx 2019/6/18 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%9b-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-1234.aspx معاون شهردار مشهد نقش سازمان همیاری به عنوان بازوی حمایتی شهرداری مشهد پررنگ است سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد اظهار کرد: در حال حاضر ارتباط سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی و شهرداری به نحو بسیار مناسبی شکل گرفته و سازمان به عنوان بازوی حمایتی و پشتیبانی شهرداری به خوبی ایفای نقش می کند. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%88%db%8c-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%be%d8%b1%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-1235.aspx 2019/6/18 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%88%db%8c-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%be%d8%b1%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-1235.aspx رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر مشهد تاکید کرد؛ لزوم برداشت الگوهای مطلوب مردمی از نمایشگاه گل و گیاه رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر مشهد در خصوص فواید برگزاری نمایشگاه گل و گیاه در مشهد گفت: به عنوان یکی از دستاوردهای این نمایشگاه باید بتوانیم الگوهای مطلوب مردمی را از همین فضای نمونه برداشت کرده در شهر پیاده کنیم. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b7%d9%84%d9%88%d8%a8-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d9%84-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-1236.aspx 2019/6/18 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b7%d9%84%d9%88%d8%a8-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d9%84-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-1236.aspx معاون بازرگانی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی خبرداد؛ایجاد سازکار نظرسنجی هوشمند در نمایشگاه گل و گیاه سال آینده معاون بازرگانی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از ایجاد سازکار نظرسنجی هوشمند به منظور کاهش کاستی ها و افزایش کیفیت برگزاری نمایشگاه های آتی خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d9%84-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-1237.aspx 2019/6/18 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d9%84-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-1237.aspx شهردار صالح آباد؛ رسالت اصلی سازمان همیاری شهرداری ها مشاوره های تخصصی از شهرداری هاست شهردار صالح آباد با تقدیر از عملکرد سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در پشتیبانی لجستیک از شهرداری ها گفت: باید تلاش کنیم سازمان بیشتر به رسالت اصلی خودش نزدیک شود. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa-1238.aspx 2019/6/18 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa-1238.aspx شهردار تربت حیدریه؛ کمک فکری باید اولویت کاری سازمان همیاری در ارتباط با شهرداری ها باشد شهردار تربت حیدریه از سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی خواست اولویت کاری خود را بر همفکری و کمک های نرم افزاری به شهرداری ها و ارائه خدمات مذاکره و رایزنی به آنها قرار دهد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%aa-%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%9b-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af-1231.aspx 2019/6/17 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%aa-%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%9b-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af-1231.aspx شهردار کلات؛ سازمان همیاری به ایجاد درآمدهای پایدار شهری کمک کند شهردار کلات با اعلام تمایل در جهت همکاری و سرمایه گذاری مشترک با سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی بر لزوم حمایت و کمک این نهاد به ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری ها تاکید کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%9b-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%85%da%a9-%da%a9%d9%86%d8%af-1232.aspx 2019/6/17 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%9b-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%85%da%a9-%da%a9%d9%86%d8%af-1232.aspx مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی؛ هجدهمین نمایشگاه گل و گیاه مشهد تمدید شد مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از تمدید هجدهمین نمایشگاه گل و گیاه و تجهیزات باغبانی به مدت یک روز دیگر خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%9b-%d9%87%d8%ac%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d9%84-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b4%d8%af-1233.aspx 2019/6/17 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%9b-%d9%87%d8%ac%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d9%84-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b4%d8%af-1233.aspx شهردار فریمان؛سازمان همیاری بازوی حمایتی شهرداری هاست شهردار فریمان با تقدیر از سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در حمایت همه جانبه از شهرداری این سازمان را بازوی حمایتی قوی شهرداری های استان دانست. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%9b%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%88%db%8c-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa-1226.aspx 2019/6/16 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%9b%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%88%db%8c-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa-1226.aspx شهردار گلبهار؛ اولویت سازمان همیاری حمایت قانونی و تجهیزاتی از شهرداری ها باشد شهردار گلبهار بر پررنگ تر شدن حمایت های سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در امور تشریفات قانونی و همچنین تامین تجهیزات و ماشین آلات تاکید کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%af%d9%84%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%9b-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af-1227.aspx 2019/6/16 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%af%d9%84%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%9b-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af-1227.aspx فرماندار فریمان تاکید کرد؛ سازمان همیاری یاور شهرداری های نوپا باشد فرماندار فریمان از سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی درخواست کرد در حمایت همه جانبه از امور فنی و تجهیزاتی از شهرداری های نوپا کوشا باشد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%8c%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d9%be%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af-1228.aspx 2019/6/16 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%8c%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d9%be%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af-1228.aspx باحضور بیش از 70 شرکت کننده؛ دومین دوره مسابقات احکام کارکنان سازمان همیاری برگزارشد دومین دوره مسابقات احکام ویژه کارکنان سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با اهدای جوایز برندگان به پایان رسید. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-70-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87%d8%9b-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-1229.aspx 2019/6/16 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-70-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87%d8%9b-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-1229.aspx عضو شورای شهر مشهد؛ سازمان همیاری شهرداری ها برای انجام کارهای بزرگ وجاهت لازم را دارد یک عضو شورای اسلامی شهر مشهد بر تلاش سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی در انجام کارهای بزرگ تاکید کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%9b-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d9%88%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%aa-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-1230.aspx 2019/6/16 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%9b-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d9%88%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%aa-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-1230.aspx عضو شورای شهر اهواز تاکید کرد؛ لزوم حمایت سازمان همیاری از شهرداری در جلب مشارکت بخش خصوصی عضو شورای شهر اهواز بر استفاده از ظرفیت های سازمان همیاری شهرداری های کشور برای جلب مشارکت بخش خصوصی با هدف افزایش کیفیت و ارتقاء خدمات شهری و امور مرتبط با شهرداری تاکید کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%a8-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-1223.aspx 2019/6/15 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%a8-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-1223.aspx رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد؛ سازمان همیاری شهرداری ها می تواند متولی کارهای بزرگ در استان باشد رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد با تاکید بر توانمندی‌ها و کارنامه مثبت سازمان همیاری شهرداریهای استان در اجرای پروژه های کلان خدمات شهری بر فعالیت این سازمان در عرصه پروژه‌های بزرگ و دوری از کارهای کوچک تاکید کرد http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%9b-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af-1224.aspx 2019/6/15 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%9b-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af-1224.aspx عضو هیئت رئیسه شورای شهر اهواز؛ در بخش درآمدزایی و خدمات شهری نیازمند حضور سازمان همیاری شهرداری ها هستیم نماینده شورای شهر اهواز بر لزوم همراهی سازمان های همیاری شهرداری های کشور در ایجاد فرصت‌های درآمد زایی پایدار برای شهرداری‌ها تاکید کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%9b-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d9%87%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%85-1225.aspx 2019/6/15 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%9b-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d9%87%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%85-1225.aspx رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ معیار توسعه امروز بهبود شرایط انسانی است معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در آیین افتتاح هجدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه مشهد گفت: در نظریه های جدید توسعه در جهان، برنامه ها و اهداف بر محور امور انسانی و بهبود شرایط انسانی طراحی و اجرا می شود. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%9b-%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-1219.aspx 2019/6/14 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%9b-%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-1219.aspx معاون شهردار مشهد؛ برگزاری نمایشگاه گل و گیاه موجب کاهش معضلات اجتماعی می شود معاون حمل و نقل و فنی و عمران شهرداری مشهد در بازدید از نمایشگاه بین المللی گل و گیاه بر اهمیت نقش چنین نمایشگاه هایی برای کاهش معضلات اجتماعی و بهبود تعاملات بین شهروندان تاکید کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%9b-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d9%84-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-1220.aspx 2019/6/14 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%9b-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d9%84-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-1220.aspx دعوت مدیرعامل سازمان همیاری از شهروندان مشهدی برای بازدید از نمایشگاه گل و گیاه مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با اشاره به هجدهمین نمایشگاه گل و گیاه و پنجمین نمایشگاه تجهیزات باغبانی و پارکی مشهد از عموم شهروندان مشهدی و مسافران و زائران حاضر در این شهر برای بازدید از این نمایشگاه دعوت کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d9%84-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-1221.aspx 2019/6/14 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d9%84-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-1221.aspx دکتر نوبخت؛ نمایشگاه گل و گیاه باید ابزاری برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور باشد رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه نمایشگاه بین المللی گل و گیاه و باغبانی مشهد با بیان آنکه مشهد عرصه مناسبی برای عرضه توانمندی‌های داخلی و بین المللی در حوزه فضای سبز خواهد بود خواستار حمایت همه جانبه از تولیدات داخلی در جهت استقلال اقتصادی از نفت شد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%a8%d8%ae%d8%aa%d8%9b-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d9%84-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af-1222.aspx 2019/6/14 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%a8%d8%ae%d8%aa%d8%9b-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d9%84-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af-1222.aspx با حضور معاون رئیس جمهور؛ هجدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه مشهد آغاز به کار کرد هجدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه و تجهیزات باغبانی عصر روز پنجشنبه، 23 خردادماه با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، استاندار خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان، شهردار مشهد، نمایندگان شورای شهر و جمعی از مدیران شهری و استانی آغاز شد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d8%9b-%d9%87%d8%ac%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%da%af%d9%84-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af-1216.aspx 2019/6/13 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d8%9b-%d9%87%d8%ac%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%da%af%d9%84-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af-1216.aspx شهردار مشهد؛ نمایشگاه گل و گیاه مشهد بهانه برای ایجاد حال خوب در شهروندان است شهردار مشهد در آیین افتتاح نمایشگاه بین المللی گل و گیاه مشهد بر استفاده از چنین نمایشگاه هایی در جهت ایجاد حس خوب در شهر و حال خوب در بین شهروندان تاکید کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%9b-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d9%84-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d9%88%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-1217.aspx 2019/6/13 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%9b-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d9%84-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d9%88%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-1217.aspx رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر مشهد؛ رویکرد نمایشگاه گل و گیاه باید ارتقای فرهنگ محیط زیست شهری باشد رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست شورای شهر مشهد در حاشیه نمایشگاه گل و گیاه گفت: رویکرد این نمایشگاه باید در راستای توسعه فرهنگ محیط زیستی باشد و مردم احساس کنند وارد فضای مردمی شده اند. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%9b-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d9%84-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af-1218.aspx 2019/6/13 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%9b-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d9%84-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af-1218.aspx در قالب 750 غرفه؛ هجدهمین نمایشگاه گل و گیاه مشهد عصر پنجشنبه افتتاح می شود مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از آغاز به کار هجدهمین نمایشگاه گل و گیاه و تجهیزات باغبانی با حضور ۳۵۰شرکت داخلی و خارجی در قالب۷۵۰ غرفه از عصر پنجشنبه ۲۳خرداد ماه در نمایشگاه بین المللی مشهد خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-750-%d8%ba%d8%b1%d9%81%d9%87%d8%9b-%d9%87%d8%ac%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d9%84-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-1215.aspx 2019/6/12 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-750-%d8%ba%d8%b1%d9%81%d9%87%d8%9b-%d9%87%d8%ac%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d9%84-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-1215.aspx توسط موسسه آموزش، تحقیقات و مشاوره شهرداریها؛ همایش تصادفات و نقش من در ارتقاء ایمنی در مشهد برگزار شد همایش تصادفات و نقش من در ارتقاء ایمنی با همت بخش پژوهشی موسسه آموزش، تحقیقات و مشاوره شهرداری های خراسان رضوی ویژه شهروندان و کارکنان شهرداری در مشهد برگزار شد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d8%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%d8%9b-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af-1212.aspx 2019/6/2 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d8%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%d8%9b-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af-1212.aspx با تلاش موسسه آموزش، تحقیقات و مشاوره شهرداریها برگزار شد؛ همایش تربیت فرزند با رویکرد روانشناسی دینی ویژه کارکنان شهرداری مشهد با تلاش واحد پژوهش موسسه آموزش، تحقیقات و مشاوره شهرداریهای خراسان رضوی همایش تربیت فرزند با رویکرد روانشناسی دینی ویژه کارکنان شهرداری مشهد برگزار شد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d8%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1213.aspx 2019/6/2 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d8%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1213.aspx با تلاش سازمان همیاری شهرداری های استان؛ بزرگترین نمایشگاه گل و گیاه کشور خرداد ماه 98 در مشهد برگزار می شود مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از برنامه ریزی های انجام شده توسط واحد نمایشگاه های این سازمان به منظور برگزاری هرچه بهتر هجدهمین نمایشگاه گل وگیاه مشهد در خرداد ماه، خبرداد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d9%84-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87-98-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-1214.aspx 2019/6/2 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d9%84-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87-98-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-1214.aspx امروز 9 خردادماه؛ آخرین مهلت تحویل مدارک و پاکتهای شرکت در مزایده سوخت مرزنشینان آخرین مهلت تحویل پاکتهای مزایده سروخت مرزنشینان خراسان رضوی به حراست سازمان همیاری، ساعت 13 امروز پنجشنبه9خرداد ماه می باشد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-9-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%9b-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%87%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d9%88%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%88-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86-1210.aspx 2019/5/30 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-9-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%9b-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%87%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d9%88%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%88-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86-1210.aspx توسط سازمان همیاری شهرداریهای استان؛ نیازهای بیمه ای مدیران شهری خراسان رضوی با تسهیلات ویژه تامین می شود--مشاوره تخصصی در حوزه بیمه ای به شهرداریها خراسان رضوی ارائه می شود مدیرواحد بیمه سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با اشاره به توسعه و تنوع خدمات، انعطاف مالی در نحوه پرداخت ها اظهار داشت: تلاش داریم همیار و مشاور خوبی در تامین نیازهای بیمه ای شهرداریها باشیم. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-1211.aspx 2019/5/30 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-1211.aspx در روزهای پس از شب‌های قدر انجام می شود؛ تغییر درساعت آغاز به کار سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی ساعت کاری سازمان‌ همیاری شهرداریهای خراسان رضوی در روز‌های شنبه و چهارشنبه هفته آینده برابر با ۱۹ و ۲۳ رمضان با دو ساعت تأخیر آغاز می‌شود. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%a8%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-1209.aspx 2019/5/23 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%a8%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-1209.aspx توسط سازمان همیاری شهرداریهای استان؛ دومین مزایده صادرات سوخت مرزنشینان خراسان رضوی خرداد ماه امسال انجام می شود مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی اظهار کرد: با برنامه ریزی و تلاش های انجام شده دومین مزایده واگذاری عملیات خرید و صادرات سوخت مرزنشینان خراسان رضوی سال جاری در خرداد ماه برگزار می شود. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-1208.aspx 2019/5/22 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-1208.aspx مدیرعامل واحد عمرانی سازمان همیاری شهرداریهای استان خبر داد؛پیشرفت 70 درصدی ساخت پارکینگ مجد مشهد- دو طبقه از پارکینک طبقاتی مجد مشهد آماده بهره برداری مدیرعامل شرکت عمرانی وابسته سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از پیشرفت ۷۰ درصدی پارکینک زیرسطحی مجد در بلوار شهید قرنی مشهد و آمادگی تحویل دوطبقه آن در صورت انجام خریدها و تامین تجهیزات مورد نیاز توسط کارفرما، خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-70-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%86%da%af-%d9%85%d8%ac%d8%af-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%86%da%a9-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%af-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-1205.aspx 2019/5/21 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-70-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%86%da%af-%d9%85%d8%ac%d8%af-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%86%da%a9-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%af-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-1205.aspx معاون بازرگانی سازمان همیاری شهرداری های استان؛ آمادگی سازمان همیاری جهت درآمدزایی پایدار برای شهرروداب؛ ظرفیت احداث گلخانه با مشارکت شهرداری روداب وجود دارد معاون بازرگانی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از آمادگی این نهاد برای شناسایی ظرفیتهای اقتصادی شهر روداب و ایجاد زمینه های لازم جهت درآمد زایی پایدار برای شهرداری این شهر کم برخوردار خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%a8%d8%9b-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-1206.aspx 2019/5/21 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%a8%d8%9b-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-1206.aspx پیام تبریک مدیرعامل سازمان همیاری به مناسب روز ارتباطات و روابط عمومی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی در پیامی روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی را به تمامی فعالان این عرصه تبریک گفت. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-1203.aspx 2019/5/19 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-1203.aspx آغاز به کار آزمایشی خط یک ذبح گوسفند کشتارگاه صنعتی مشهد؛ گوشت کافی برای شهروندان مشهدی در ماه مبارک رمضان تولید خواهد شد رئیس موسسه صنعتی گوشت مشهد از پایان عملیات بهسازی سالن کشتار و بروزرسانی و راه اندازی آزمایشی تجهیزات خط یک گوسفندی این واحد صنعتی خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%ae%d8%b7-%db%8c%da%a9-%d8%b0%d8%a8%d8%ad-%da%af%d9%88%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%9b-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%b4%d8%af-1204.aspx 2019/5/19 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%ae%d8%b7-%db%8c%da%a9-%d8%b0%d8%a8%d8%ad-%da%af%d9%88%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%9b-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%b4%d8%af-1204.aspx توسط واحد عمرانی سازمان همیاری شهرداریهای استان؛ آغاز عملیات عمرانی تکمیل فاز3 بوستان وفا مشهد قائم مقام شرکت همیار سازه توس وابسته به سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از آغاز عملیات عمرانی توسعه بوستان بزرگ وفا در منطقه بلوار پیروزی مشهد توسط توان شرکتهای عمرانی وابسته به این نهاد خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%81%d8%a7%d8%b23-%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%81%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1202.aspx 2019/5/18 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%81%d8%a7%d8%b23-%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%81%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1202.aspx مدیرعامل سازمان همیاری استان در دیدار با شهرداران حوزه نیشابور؛ در همه حوزه ها همیارو پشتیبان شهرداریهای خراسان رضوی هستیم مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی در جلسه هم اندیشی با 7 تن از شهرداران شهرهای شهرستان نیشابور بر ارائه خدمات همه جانبه و توجه به اصل همیاری در تعامل با شهرداریها تاکید کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%86%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%9b-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%85%d9%87-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%d9%88-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d9%87%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%85-1201.aspx 2019/5/14 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%86%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%9b-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%85%d9%87-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%d9%88-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d9%87%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%85-1201.aspx در همایشی به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم؛ از اساتید مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداریهای خراسان رضوی تجلیل شد در مراسمی به مناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم از120 تن از اساتید مرکز علمی کاربردی شهردایهای خراسان رضوی تجلیل شد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%9b-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b4%d8%af-1199.aspx 2019/5/7 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%9b-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b4%d8%af-1199.aspx توسط سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی انجام شد؛ واریز 2 مرحله سود صادرات سوخت به حساب مرزنشینان از ابتدای سال جاری مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از واریز 2 مرحله سود فروش و صادرات فرآورده های نفتی از آغاز سال 98 به حساب مرزنشینان استان خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%b2-2-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-1200.aspx 2019/5/7 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%b2-2-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-1200.aspx شهردار قدمگاه تاکید کرد؛ اجرای جامع و هدفمند طرح تفکیک از مبدا پسماند درشهرهای خراسان رضوی به نفع شهرداریهاست شهردار قدمگاه اظهار کرد: اجرای طرح تفکیک از مبدا پسماند خشک به صورت هدفمند و جامع در شهرهای استان با کمک سازمان همیاری، شهرداریها و حضور بخش خصوصی به نفع شهرداریهاست. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%af%d9%85%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d9%88-%d9%87%d8%af%d9%81%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a7-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%81%d8%b9-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa-1197.aspx 2019/5/6 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%af%d9%85%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d9%88-%d9%87%d8%af%d9%81%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a7-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%81%d8%b9-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa-1197.aspx با مشارکت شهرداری قدمگاه و سازمان همیاری خراسان رضوی؛ طرح هوشمند تفکیک از مبدا پسماند خشک در شهر قدمگاه افتتاح شد مراسم افتتاحیه طرح هوشمند تفکیک از مبداء پسماند خشک شهر قدمگاه با حضور شهروندان و مسئولان شهری و استانی برگزار شد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%af%d9%85%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%9b-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a7-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%82%d8%af%d9%85%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b4%d8%af-1198.aspx 2019/5/6 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%af%d9%85%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%9b-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a7-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%82%d8%af%d9%85%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b4%d8%af-1198.aspx توسط سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی انجام شد؛ تامین مجموعه تاسیسات برای تجهیز واحد شن و ماسه شهرداری رشتخوار معاون بازرگانی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از خرید مجموعه تاسیسات و دستگاه های مورد نیاز برای راه اندازی و تجهیز واحد تولید شن و ماسه شهرداری رشتخوار خبرداد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1-1196.aspx 2019/5/1 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1-1196.aspx به مناسبت نهم اردیبهشت ماه؛مدیرعامل سازمان همیاری خراسان رضوی روز ملی شورا را تبریک گفت مدیرعامل سازمان همیارشهرداریهای خراسان رضوی با تبریک روز شورا بر اهمیت نقش شوراها در تحقق برنامه های حوزه مدیریت شهری تاکید کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%9b%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%da%af%d9%81%d8%aa-1195.aspx 2019/4/29 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%9b%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%da%af%d9%81%d8%aa-1195.aspx توسط سازمان همیاری شهرداریهای استان؛ اولین مزایده واگذاری صادرات سوخت مرزنشنیان در سال98 انجام شد سرپرست حراست و بازرسی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از انجام اولین مزایده واگذاری صادرات سوخت مرزنشینان در سال 98 به شرکت های متقاضی از طریق اجرای فرآیند کامل آن خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%b4%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%8498-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af-1194.aspx 2019/4/28 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%b4%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%8498-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af-1194.aspx شهردار منطقه ۴ مشهد؛ استفاده از بهترین امکانات و مصالح در ساخت گودچوخه طلاب مشهد شهردار منطقه 4 مشهد در مراسم کلنگ زنی پروژه احداث گود کشتی با چوخه شهید بابانظر گفت: از بهترین امکانات، مصالح و طراحی در ساخت گودچوخه طلاب مشهد استفاده خواهد شد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%db%b4-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%af%d9%88%d8%af%da%86%d9%88%d8%ae%d9%87-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1190.aspx 2019/4/27 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%db%b4-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%af%d9%88%d8%af%da%86%d9%88%d8%ae%d9%87-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1190.aspx عضو شورای اسلامی شهر مشهد؛ احداث گود کشتی باچوخه طلاب در راستای برخورداری شهروندان حاشیه شهر رییس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای شهر مشهد گفت: اولویت پنجمین شورای اسلامی شهر مشهد اجرای پروژه های عمرانی، فرهنگی و ورزشی در مناطق کم برخوردار است. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%da%af%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7%da%86%d9%88%d8%ae%d9%87-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1-1191.aspx 2019/4/27 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%da%af%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7%da%86%d9%88%d8%ae%d9%87-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1-1191.aspx