آخرین اخبار http://www.hamyari-kh.ir/ آخرین اخبار سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی FA خانه http://www.hamyari-kh.ir/Images/RssLogo.gif http://www.hamyari-kh.ir/ سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی Copyright سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی, 636943387065824285 20 Intech در روزهای پس از شب‌های قدر انجام می شود؛ تغییر درساعت آغاز به کار سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی ساعت کاری سازمان‌ همیاری شهرداریهای خراسان رضوی در روز‌های شنبه و چهارشنبه هفته آینده برابر با ۱۹ و ۲۳ رمضان با دو ساعت تأخیر آغاز می‌شود. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%a8%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-1209.aspx 2019/5/23 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%a8%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-1209.aspx توسط سازمان همیاری شهرداریهای استان؛ دومین مزایده صادرات سوخت مرزنشینان خراسان رضوی خرداد ماه امسال انجام می شود مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی اظهار کرد: با برنامه ریزی و تلاش های انجام شده دومین مزایده واگذاری عملیات خرید و صادرات سوخت مرزنشینان خراسان رضوی سال جاری در خرداد ماه برگزار می شود. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-1208.aspx 2019/5/22 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-1208.aspx مدیرعامل واحد عمرانی سازمان همیاری شهرداریهای استان خبر داد؛پیشرفت 70 درصدی ساخت پارکینگ مجد مشهد- دو طبقه از پارکینک طبقاتی مجد مشهد آماده بهره برداری مدیرعامل شرکت عمرانی وابسته سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از پیشرفت ۷۰ درصدی پارکینک زیرسطحی مجد در بلوار شهید قرنی مشهد و آمادگی تحویل دوطبقه آن در صورت انجام خریدها و تامین تجهیزات مورد نیاز توسط کارفرما، خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-70-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%86%da%af-%d9%85%d8%ac%d8%af-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%86%da%a9-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%af-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-1205.aspx 2019/5/21 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-70-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%86%da%af-%d9%85%d8%ac%d8%af-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%86%da%a9-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%af-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-1205.aspx معاون بازرگانی سازمان همیاری شهرداری های استان؛ آمادگی سازمان همیاری جهت درآمدزایی پایدار برای شهرروداب؛ ظرفیت احداث گلخانه با مشارکت شهرداری روداب وجود دارد معاون بازرگانی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از آمادگی این نهاد برای شناسایی ظرفیتهای اقتصادی شهر روداب و ایجاد زمینه های لازم جهت درآمد زایی پایدار برای شهرداری این شهر کم برخوردار خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%a8%d8%9b-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-1206.aspx 2019/5/21 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%a8%d8%9b-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-1206.aspx پیام تبریک مدیرعامل سازمان همیاری به مناسب روز ارتباطات و روابط عمومی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی در پیامی روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی را به تمامی فعالان این عرصه تبریک گفت. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-1203.aspx 2019/5/19 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-1203.aspx آغاز به کار آزمایشی خط یک ذبح گوسفند کشتارگاه صنعتی مشهد؛ گوشت کافی برای شهروندان مشهدی در ماه مبارک رمضان تولید خواهد شد رئیس موسسه صنعتی گوشت مشهد از پایان عملیات بهسازی سالن کشتار و بروزرسانی و راه اندازی آزمایشی تجهیزات خط یک گوسفندی این واحد صنعتی خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%ae%d8%b7-%db%8c%da%a9-%d8%b0%d8%a8%d8%ad-%da%af%d9%88%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%9b-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%b4%d8%af-1204.aspx 2019/5/19 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%ae%d8%b7-%db%8c%da%a9-%d8%b0%d8%a8%d8%ad-%da%af%d9%88%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%9b-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%b4%d8%af-1204.aspx توسط واحد عمرانی سازمان همیاری شهرداریهای استان؛ آغاز عملیات عمرانی تکمیل فاز3 بوستان وفا مشهد قائم مقام شرکت همیار سازه توس وابسته به سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از آغاز عملیات عمرانی توسعه بوستان بزرگ وفا در منطقه بلوار پیروزی مشهد توسط توان شرکتهای عمرانی وابسته به این نهاد خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%81%d8%a7%d8%b23-%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%81%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1202.aspx 2019/5/18 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%81%d8%a7%d8%b23-%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%81%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1202.aspx مدیرعامل سازمان همیاری استان در دیدار با شهرداران حوزه نیشابور؛ در همه حوزه ها همیارو پشتیبان شهرداریهای خراسان رضوی هستیم مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی در جلسه هم اندیشی با 7 تن از شهرداران شهرهای شهرستان نیشابور بر ارائه خدمات همه جانبه و توجه به اصل همیاری در تعامل با شهرداریها تاکید کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%86%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%9b-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%85%d9%87-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%d9%88-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d9%87%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%85-1201.aspx 2019/5/14 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%86%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%9b-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%85%d9%87-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%d9%88-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d9%87%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%85-1201.aspx در همایشی به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم؛ از اساتید مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداریهای خراسان رضوی تجلیل شد در مراسمی به مناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم از120 تن از اساتید مرکز علمی کاربردی شهردایهای خراسان رضوی تجلیل شد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%9b-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b4%d8%af-1199.aspx 2019/5/7 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%9b-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b4%d8%af-1199.aspx توسط سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی انجام شد؛ واریز 2 مرحله سود صادرات سوخت به حساب مرزنشینان از ابتدای سال جاری مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از واریز 2 مرحله سود فروش و صادرات فرآورده های نفتی از آغاز سال 98 به حساب مرزنشینان استان خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%b2-2-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-1200.aspx 2019/5/7 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%b2-2-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-1200.aspx شهردار قدمگاه تاکید کرد؛ اجرای جامع و هدفمند طرح تفکیک از مبدا پسماند درشهرهای خراسان رضوی به نفع شهرداریهاست شهردار قدمگاه اظهار کرد: اجرای طرح تفکیک از مبدا پسماند خشک به صورت هدفمند و جامع در شهرهای استان با کمک سازمان همیاری، شهرداریها و حضور بخش خصوصی به نفع شهرداریهاست. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%af%d9%85%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d9%88-%d9%87%d8%af%d9%81%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a7-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%81%d8%b9-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa-1197.aspx 2019/5/6 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%af%d9%85%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d9%88-%d9%87%d8%af%d9%81%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a7-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%81%d8%b9-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa-1197.aspx با مشارکت شهرداری قدمگاه و سازمان همیاری خراسان رضوی؛ طرح هوشمند تفکیک از مبدا پسماند خشک در شهر قدمگاه افتتاح شد مراسم افتتاحیه طرح هوشمند تفکیک از مبداء پسماند خشک شهر قدمگاه با حضور شهروندان و مسئولان شهری و استانی برگزار شد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%af%d9%85%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%9b-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a7-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%82%d8%af%d9%85%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b4%d8%af-1198.aspx 2019/5/6 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%af%d9%85%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%9b-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a7-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%82%d8%af%d9%85%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b4%d8%af-1198.aspx توسط سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی انجام شد؛ تامین مجموعه تاسیسات برای تجهیز واحد شن و ماسه شهرداری رشتخوار معاون بازرگانی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از خرید مجموعه تاسیسات و دستگاه های مورد نیاز برای راه اندازی و تجهیز واحد تولید شن و ماسه شهرداری رشتخوار خبرداد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1-1196.aspx 2019/5/1 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1-1196.aspx به مناسبت نهم اردیبهشت ماه؛مدیرعامل سازمان همیاری خراسان رضوی روز ملی شورا را تبریک گفت مدیرعامل سازمان همیارشهرداریهای خراسان رضوی با تبریک روز شورا بر اهمیت نقش شوراها در تحقق برنامه های حوزه مدیریت شهری تاکید کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%9b%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%da%af%d9%81%d8%aa-1195.aspx 2019/4/29 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%9b%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%da%af%d9%81%d8%aa-1195.aspx توسط سازمان همیاری شهرداریهای استان؛ اولین مزایده واگذاری صادرات سوخت مرزنشنیان در سال98 انجام شد سرپرست حراست و بازرسی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از انجام اولین مزایده واگذاری صادرات سوخت مرزنشینان در سال 98 به شرکت های متقاضی از طریق اجرای فرآیند کامل آن خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%b4%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%8498-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af-1194.aspx 2019/4/28 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%b4%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%8498-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af-1194.aspx شهردار منطقه ۴ مشهد؛ استفاده از بهترین امکانات و مصالح در ساخت گودچوخه طلاب مشهد شهردار منطقه 4 مشهد در مراسم کلنگ زنی پروژه احداث گود کشتی با چوخه شهید بابانظر گفت: از بهترین امکانات، مصالح و طراحی در ساخت گودچوخه طلاب مشهد استفاده خواهد شد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%db%b4-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%af%d9%88%d8%af%da%86%d9%88%d8%ae%d9%87-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1190.aspx 2019/4/27 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%db%b4-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%af%d9%88%d8%af%da%86%d9%88%d8%ae%d9%87-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1190.aspx عضو شورای اسلامی شهر مشهد؛ احداث گود کشتی باچوخه طلاب در راستای برخورداری شهروندان حاشیه شهر رییس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای شهر مشهد گفت: اولویت پنجمین شورای اسلامی شهر مشهد اجرای پروژه های عمرانی، فرهنگی و ورزشی در مناطق کم برخوردار است. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%da%af%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7%da%86%d9%88%d8%ae%d9%87-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1-1191.aspx 2019/4/27 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%da%af%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7%da%86%d9%88%d8%ae%d9%87-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1-1191.aspx با برگزاری مراسم کلنگ زنی انجام شد؛ آغاز احداث گود چوخه شهید بابانظر مشهد توسط واحد عمرانی سازمان همیاری مدیرعامل شرکت همیارسازه توس از آغاز عملیات احداث گود کشتی باچوخه شهید بابانظر در منطقه طلاب مشهد توسط این واحد عمرانی وابسته به سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی خبرداد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af-%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%da%af%d9%88%d8%af-%da%86%d9%88%d8%ae%d9%87-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-1192.aspx 2019/4/27 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af-%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%da%af%d9%88%d8%af-%da%86%d9%88%d8%ae%d9%87-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-1192.aspx در گردهمایی صمیمی به مناسبت هفته کاروکارگر؛ از زحمات کارکنان و خانوادهای پرسنل شرکت همیار سازه قدردانی شد پرسنل شرکت همیارسازه توس به همراه خانواده های خود در یک گردهمایی صمیمی به مناسبت هفته کارو کارگر شرکت کردند. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%9b-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%86%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%af-1193.aspx 2019/4/27 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%9b-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%86%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%af-1193.aspx پایان وقت اداری روز 5 اردیبهشت؛ آخرین مهلت تحویل پاکات مزایده سوخت مرزنشینان متقاضیان شرکت در مزایده سوخت مرزنشیان خراسان رضوی تنها تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 5 اردیبهشت ماه جهت تحویل پاکتهای مزایده به حراست سازمان همیاری شهرداریهای استان مهلت دارند. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%82%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2-5-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa%d8%9b-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%87%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d9%88%db%8c%d9%84-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86-1189.aspx 2019/4/25 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%82%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2-5-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa%d8%9b-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%87%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d9%88%db%8c%d9%84-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86-1189.aspx مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان خبرداد؛سازمان همیاری زمینه ساز ایجاد اشتغال سبز در خراسان رضوی--- اشتغال زایی مستقیم 100 نفر در زمینه پسماند توسط سازمان همیاری مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با تبریک روز ملی زمین پاک از تلاش های انجام شده در جهت ایجاد اشتغال برای 100 نفر در حوزه پسماند خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85-100-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-1183.aspx 2019/4/23 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85-100-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-1183.aspx توسط واحد عمرانی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی انجام شد؛ آغاز عملیات اجرایی تکمیل سالن ورزشی سرپوشیده 6 هزار نفری ثامن مشهد مدیر عامل شرکت همیار سازه توس از واگذاری تکمیل پروژه نیمه تمام سالن ورزشی6 هزار نفری ثامن الائمه مشهد به این واحد عمرانی وابسته سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%87-6-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%ab%d8%a7%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1185.aspx 2019/4/23 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%87-6-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%ab%d8%a7%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1185.aspx مدیر بخش منطقه شرق معاونت فنی مهندسی شرکت توسعه اماکن ورزشی کشور؛ تاکید وزیر ورزش در تکمیل سالن 6 هزار نفری ثامن مشهد تا قبل از سال 1400 مدیر بخش منطقه شرق معاونت فنی مهندسی شرکت توسعه اماکن ورزشی کشور نیز در حاشیه این جلسه بیان کرد: سالن 6 هزار نفری ثامن مشهد با حدود 50 درصد پیشرفت فیزیکی تا مرحله اجرای سقف پیش روی داشته و با توجه به سابقه شرکت همیار سازه توس به عنوان پیمانکار جدید این پروژه انتخاب شده است. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%aa-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%da%a9%d9%86-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%9b-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86-6-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%ab%d8%a7%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%aa%d8%a7-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1400-1186.aspx 2019/4/23 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%aa-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%da%a9%d9%86-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%9b-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86-6-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%ab%d8%a7%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%aa%d8%a7-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1400-1186.aspx مدیر مجموعه ورزشی ثامن الائمه مشهدتاکید کرد؛تکمیل سالن 6 هزار نفری ثامن نیاز اساسی ورزش استان خراسان رضوی مدیر مجموعه ورزشی ثامن الائمه مشهد نیز که در جلسه تحویل پروژه سالن 6 هزارنفری به شرکت همیار سازه حاضر بود عنوان کرد: این پروژه یکی از بزرگترین پروژه های شرق کشور است که خوشبختانه بعد از حدود 5 سال توقف، قرار است با توان این شرکت عمرانی وابسته سازمان همیاری به اتمام برسد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%ab%d8%a7%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86-6-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%ab%d8%a7%d9%85%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-1187.aspx 2019/4/23 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%ab%d8%a7%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86-6-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%ab%d8%a7%d9%85%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-1187.aspx به مناسبت هفته سربازان گمنام امام زمان(عج) انجام شد؛ تجلیل از پیشکسوتان و مسئولان حراست شرکتها و موسسات تابعه سازمان همیاری مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از مسئولان و کارکنان حراست سازمان و شرکتها و موسسات تابعه و پیشکسوتان این حوزه تجلیل کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86(%d8%b9%d8%ac)-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%a9%d8%b3%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-1184.aspx 2019/4/22 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86(%d8%b9%d8%ac)-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%a9%d8%b3%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-1184.aspx توسط سازمان همیاری شهرداریها؛ اولین مزایده سوخت سال 98 مرزنشینان خراسان رضوی برگزار می شود متقاضیان شرکت در مزایده سوخت مرزنشیان خراسان رضوی تنها تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه برای دریافت پاکتهای مزایده از حراست سازمان همیاری شهرداریهای استان مهلت دارند. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%d8%9b-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%84-98-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-1181.aspx 2019/4/20 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%d8%9b-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%84-98-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-1181.aspx به مناسبت اعیاد شعبانیه؛ مسابقات احکام کارکنان سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی برگزارشد مسابقات احکام پرسنل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با اهدای جوایز برندگان به پایان رسید. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87%d8%9b-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-1182.aspx 2019/4/20 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87%d8%9b-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-1182.aspx مدیرعامل شرکت همیاران شمال شرق سازمان همیاری شهرداریها خبر داد؛ بهره برداری از فاز یک شهرک حمل و نقل خواف تا پایان سال 98 مدیرعامل شرکت همیاران شمال شرق سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از پیشرفت فیزیکی حدود 50 درصدی شهرک حمل و نقل خواف با مشارکت در ساخت قطعات مربوط به 74 شرکت حمل و نقلی این شهرستان خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%a7%d8%b2-%db%8c%da%a9-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%81-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84-98-1180.aspx 2019/4/18 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%a7%d8%b2-%db%8c%da%a9-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%81-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84-98-1180.aspx مدیر موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری خبرداد؛ برنامه ریزی برای سفرواقامت خانواده های کارکنان شهرداریهای کشور در مشهد مدیر موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از برنامه ریزی های در حال انجام برای ایجاد تسهیلات در سفر و اقامت خانواده های کارکنان شهرداریهای کشور در مشهد خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1179.aspx 2019/4/15 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1179.aspx به مناسبت میلاد قمربنی هاشم(ع)؛ از جانبازان شاغل در سازمان همیاری خراسان رضوی تجلیل شد مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از پرسنل جانباز شاغل در این نهاد تجلیل کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%85%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%82%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85(%d8%b9)%d8%9b-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b4%d8%af-1177.aspx 2019/4/10 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%85%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%82%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85(%d8%b9)%d8%9b-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b4%d8%af-1177.aspx مدیرعامل شرکت نمونه گردشگری چالیدره؛ بازدید بیش از 112 هزار گردشگر از منطقه گردشگری چالیدره در ایام نوروز مدیرعامل شرکت نمونه گردشگری چالیدره از استفاده بیش از 112 هزار نفر گردشگر از امکانات تفریحی این مجموعه گردشگری وابسته به سازمان همیاری و شهرداری طرقبه در ایام نوروز 98 خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%af%d8%b1%d9%87%d8%9b-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-112-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%af%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2-1178.aspx 2019/4/10 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%af%d8%b1%d9%87%d8%9b-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-112-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%af%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2-1178.aspx در دیدار مدیرعامل با مدیران شرکتها و موسسات تابعه مطرح شد؛ تلاش همه واحدهای تابعه سازمان همیاری برای تحقق برنامه های حمایتی سال 98 از شهرداریها مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی در جلسه آغاز سال با مدیران عامل و مسئولان قسمتهای مختلف شرکتها و موسسات تابعه بر لزوم تلاش همگانی در جهت تحقق برنامه ها و چشم انداز های این نهاد در سال جدید تاکید کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d9%87-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d9%87%d9%85%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-98-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-1176.aspx 2019/4/8 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d9%87-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d9%87%d9%85%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-98-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-1176.aspx به مناسبت آغاز سال جدید انجام شد؛ دیدار مسئولان حراستی سازمان همیاری شهرداریها با مدیرکل حراست استانداری جلسه مشترک مدیرکل حراست استانداری خراسان رضوی با سرپرست حراست سازمان همیاری شهرداریهای استان و مسئولان حراستی شرکتها و موسسات تابعه این نهاد برگزار شد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%84-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-1175.aspx 2019/4/7 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%84-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-1175.aspx در دیدار معاون بازرگانی سازمان همیاری با مدیرکل دفتر فنی استانداری مطرح شد؛ همکاری دفتر فنی استانداری و سازمان همیاری خراسان رضوی در جهت افزایش حمایت ها از شهرداریها معاون بازرگانی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی در دیدار با مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری بر لزوم همکاری و مساعدت این اداره کل در جهت پیشبرد برنامه های حمایتی سازمان همیاری از شهرداریهای استان تاکید کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%84-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-1174.aspx 2019/4/6 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%84-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-1174.aspx مدیر موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری؛ غرفه های خدمات گردشگری کوهسنگی مشهد برای نوروز ۹۸ آماده سازی شد مدیر موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از پایان عملیات بهسازی غرفه های خدمات گردشگری کوهسنگی مشهد و آماده سازی آن برای استفاده شهروندان و مسافران نوروزی سال ۹۸ خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%ba%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%88%d9%87%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2-%db%b9%db%b8-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d8%af-1173.aspx 2019/3/22 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%ba%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%88%d9%87%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2-%db%b9%db%b8-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d8%af-1173.aspx مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان؛ سال پرباری را در کمک و همیاری به شهرداریهای خراسان رضوی داشتیم مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی اظهار کرد: سال 97 سالی پرباری برای سازمان همیاری در انجام وظایف به عنوان بازو و پشتیبان شهرداریهای استان بود. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%88-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%8c%d9%85-1172.aspx 2019/3/19 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%88-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%8c%d9%85-1172.aspx مدیرعامل سازمان همیاری در نشست پایان سال با کارکنان مطرح کرد؛شفافیت، صداقت و سلامت عامل اصلی موفقیت سازمان در حمایت از شهرداریها مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی اظهار کرد: شفافیت، صداقت و سلامت شعار اصلی و عامل موفقیتها و عملکرد مطلوب سازمان در کمک و حمایت از شهرداریها است. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa%d8%8c-%d8%b5%d8%af%d8%a7%d9%82%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-1170.aspx 2019/3/18 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa%d8%8c-%d8%b5%d8%af%d8%a7%d9%82%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-1170.aspx مدیرعامل واحد عمرانی سازمان همیاری شهرداریهای استان خبر داد؛ پیشرفت 60 درصدی پروژه پارکینگ زیر سطحی مجد مشهد مدیرعامل شرکت عمرانی وابسته سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی اظهار کرد: با حدود 60 درصد پیشرفت فیزیکی در اجرای پروژه پارکینک زیرسطحی مجد، حدود پنج درصد از برنامه زمانبندی تعیین شده، پیش هستیم. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-60-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%86%da%af-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%b7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%af-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1171.aspx 2019/3/18 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-60-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%86%da%af-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%b7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%af-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1171.aspx به مناسب سالروز شهادت سردار شهید باکری ؛ مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی روز شهردار را تبریک گفت مدیرعامل سازمان همیاری شهردار یهای خراسان رضوی با تبریک روز شهردار بر لزوم ارج نهادن به تلاش ها و زحمات دست اندرکاران توسعه و آبادانی شهرهای کشور تاکید کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%9b-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%da%af%d9%81%d8%aa-1169.aspx 2019/3/16 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%9b-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%da%af%d9%81%d8%aa-1169.aspx معاون بازرگانی سازمان همیاری خراسان رضوی خبر داد؛ تجهیز شهرداریهای خراسان رضوی به انواع ماشین آلات سنگین حوزه شهری معاون بازرگانی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از خرید و تحویل ماشین آلات و دستگاه های سبک و سنگین مورد استفاده در حوزه مدیریت شهری برای تعدادی از شهرداریهای متقاضی در استان خبرداد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-1168.aspx 2019/3/14 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-1168.aspx با مشارکت سازمان همیاری خراسان رضوی و شهرداری؛ طرح تفکیک از مبدا پسماند خشک در بخش میان جلگه و شهر عشق آباد آغاز شد مراسم افتتاحیه طرح هوشمند تفکیک از مبداء پسماند خشک شهر عشق آباد و بخش میان جلگه نیشابور با حضور شهروندان و مسئولان شهری و استانی برگزار شد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a7-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%84%da%af%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b9%d8%b4%d9%82-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%af-1165.aspx 2019/3/13 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a7-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%84%da%af%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b9%d8%b4%d9%82-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%af-1165.aspx شهردار عشق آباد تاکید کرد؛نقش موثرتفکیک پسماند در منازل شهروندان در کاهش هزینه های شهرداری ها شهردار عشق آباد اظهار کرد: اجرای طرح تفکیک پسماند خشک از منازل شهروندان و ادارات بخش میان جلگه با مشارکت سازمان همیاری کاهش هزینه های جاری شهرداری و حفظ محیط زیست را در پی خواهد داشت. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d8%b4%d9%82-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7-1166.aspx 2019/3/13 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d8%b4%d9%82-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7-1166.aspx نماینده سازمان همیاری در اجرای طرح هوشمند تفکیک پسماند شهرداریها تاکید کرد؛ لزوم حمایت مسئولان از طرح تفکیک از مبدا پسماند خشک عشق آباد نماینده سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در اجرای طرح هوشمند تفکیک از مبدا پسماند خشک بر لزوم آموزش همگانی و حمایت مسئولان ارگانهای مختلف در جهت موفقیت این طرح و بهره مندی همگانی از آثار مطلوب اجرای آن تاکید کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a7-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d8%b9%d8%b4%d9%82-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-1167.aspx 2019/3/13 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a7-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d8%b9%d8%b4%d9%82-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-1167.aspx مدیرعامل سازمان همیاری شهردایهای استان خبرداد؛ بازدید بیش از ۲۴۰هزار نفر از نمایشگاه فروش بهاره 98 مشهد مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از استقبال حدود ۲۴۰هزار نفر از نمایشگاه عرضه مستقیم کالا و فروش بهاره 98 مشهد خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%db%b2%db%b4%db%b0%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%87-98-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1164.aspx 2019/3/9 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%db%b2%db%b4%db%b0%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%87-98-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1164.aspx توسط سازمان همیاری استان؛تجهیز شهرداری نیشابور به دستگاه تولید محصولات بتنی موردنیاز حوزه شهری معاون بازرگانی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از همکاری سازمان در تامین یک دستگاه بلوک زن و جدول زن تمام اتوماتیک برای شهرداری نیشابور خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-1163.aspx 2019/3/7 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-1163.aspx مدیر موسسه صنعتی گوشت مشهد؛ با واردات دام و تعدیل قیمت گوشت، مردم مشکلی برای نوروز نخواهند داشت رئیس موسسه صنعتی گوشت مشهد اظهار کرد: مردم مطمئن باشند، بزودی با واردات دام زنده،تعدیل قیمت گوشت و خدمات بهداشتی ذبح دام در کشتارگاه مشهد مشکلی درایام عید نخواهند داشت. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%9b-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa%d8%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%86%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-1162.aspx 2019/3/6 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%9b-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa%d8%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%86%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-1162.aspx طی مراسمی با حضور شهروندان چنارانی انجام شد؛ آغاز به کارطرح هوشمند تفکیک از مبداء پسماند خشک در چناران مراسم افتتاحیه طرح هوشمند تفکیک از مبداء پسماند خشک با حضور پرشور مردم، مسئولان و نمایندگان شهرداریهای استان برگزار شد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-1159.aspx 2019/3/4 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-1159.aspx معاون بازرگانی سازمان همیاری استان تاکید کرد؛ لزوم فرهنگ سازی صحیح طرح تفکیک پسماند خشک درمنازل شهروندان معاون بازرگانی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی در مراسم افتتاحیه طرح هوشمند تفکیک از مبداء پسماند خشک چناران بر لزوم همراهی شهروندان شهرهای مختلف استان در اجرای فرهنگ زیبای جمع آوری پسماندهای خشک به عنوان طلای کثیف و ارزشمند تاکید کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d8%af%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-1160.aspx 2019/3/4 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d8%af%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-1160.aspx شهردار چناران خبرداد؛تجهیز منازل 23 هزار خانواده چنارانی به مخازن ویژه تفکیک پسماند خشک شهردار چناران بر لزوم اجرای طرح تفکیک از مبدا پسماند خشک با استفاده از توان و تجربه سازمان همیاری در تمامی شهرهای خراسان رضوی تاکید کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/شهرداری-ها-219/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%86%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84-23-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%86%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b4%da%a9-1161.aspx شهرداری ها 2019/3/4 http://www.hamyari-kh.ir/News/شهرداری-ها-219/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%86%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84-23-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%86%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b4%da%a9-1161.aspx با مشارکت سازمان همیاری استان و شهرداری؛ طرح هوشمند تفکیک از مبداء پسماند خشک در چناران اجرا می شود معاون بازرگانی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از برگزاری مراسم افتتاحیه دومین پروژه هوشمند تفکیک از مبداء پسماند خشک با حضور مسئولان استانی در شهر چناران خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-1157.aspx 2019/2/27 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-1157.aspx در جلسه کارگروه معین اقصادی شهرستان بینالود مطرح شد؛ تلاش سازمان همیاری برای شکوفایی اقتصادی منطقه طرقبه و شاندیز مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی در جلسه کارگروه معین اقتصادی شهرستان بینالود بر حمایت و تلاش این سازمان به عنوان معین اقتصادی شهرستان برای رشد و شکوفایی طرقبه و شاندیز تاکید کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%da%a9%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d9%82%d8%a8%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b2-1158.aspx 2019/2/27 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%da%a9%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d9%82%d8%a8%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b2-1158.aspx دردیدار با مدیرعامل شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد مطرح شد؛ تامین نیازهای قطارشهری مشهد با توان بازرگانی خارجی سازمان همیاری شهرداریها مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی اظهار کرد: رسالت اصلی سازمان همیاری تسهیل در امور مختلف حوزه شهری با اولیت تامین نیاز شهرداریها و سازمان ها، شرکت ها و نهاد های زیرمجموعه آنها است. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-1155.aspx 2019/2/25 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-1155.aspx پیام تبریک مدیرعامل سازمان همیاری خراسان رضوی به مناسبت روز مهندس مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی روز مهندس را به کلیه زحمتکشان این عرصه در کشور به ویژه در بخش های مختلف سازمان تبریک گفت. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-1154.aspx 2019/2/24 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-1154.aspx توسط سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی برگزار می شود؛ نمایشگاه فروش بهاره سال 98 از دهم اسفند ماه جاری در مشهد مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا فروش بهاره 98 از10 اسفند ماه در حدود1200 غرفه و فضایی به مساحت 10 هزار متر از نمایشگاه بین المللی مشهد خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9b-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-98-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1153.aspx 2019/2/19 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9b-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-98-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1153.aspx به میزبانی موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداریها؛ رقابتهای فوتسال شهرک های صنعتی کشور در مشهد برگزار می شود مدیر موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از برگزاری رقابتهای فوتسال سراسری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با شرکت 22 تیم از استانهای مختلف به میزبانی این موسسه در مجموعه ورزشی آستان قدس رضوی برگزار می شود. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%d8%9b-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-1152.aspx 2019/2/14 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%d8%9b-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-1152.aspx نماینده مردم مشهد در بازدید از کشتارگاه صنعتی این شهر تاکید کرد؛ سوء تدبیر مدیران و اقدامات دلالان عامل تاثیرگذار درافزایش قیمت گوشت یکی ازنمایندگان مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در بازدید از کشتارگاه صنعتی مشهد، سوء تدبیر برخی مدیران و اقدامات مخرب دلالان را از عوامل تاثیرگذار در افزایش قیمت گوشت عنوان کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d8%b3%d9%88%d8%a1-%d8%aa%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa-1151.aspx 2019/2/13 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d8%b3%d9%88%d8%a1-%d8%aa%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa-1151.aspx طی تفاهم نامه ای با استانداری و مسئولان شهرستانی ؛ سازمان همیاری معین اقتصادی شهرستان طرقبه شاندیز شد طی تفاهمنامه ای با حضور استاندار، مدیرعامل سازمان همیاری، فرماندار، ائمه جمعه، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و رئیس دادگستری شهرستان طرقبه شاندیز، سازمان همیاری های شهرداری های خراسان رضوی به عنوان معین اقتصادی این شهرستان به عنوان بخشی از منطقه چهارم اقتصادی استان تعیین شد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b7%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%9b-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d9%82%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b2-%d8%b4%d8%af-1148.aspx 2019/2/7 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b7%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%9b-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d9%82%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b2-%d8%b4%d8%af-1148.aspx استاندار خراسان رضوی؛ نگاه سیاسی به مدل توسعه اقتصادی نداریم استاندار خراسان رضوی گفت: ساخت کشور فقط توسعه زیرساخت ها نیست بلکه این توسعه در گروه تربیت نیروی انسانی توانمند، توسعه گرا و دارای ریسک پذیری بالاست. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%9b-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%85-1149.aspx 2019/2/7 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%9b-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%85-1149.aspx مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان تاکید کرد؛ آمادگی سازمان همیاری به عنوان معین اقتصادی برای کمک درتوسعه طرقبه و شاندیز مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی بر آمادگی این نهاد به عنوان معین اقتصادی شهرستان طرقبه شاندیز درجهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی این منطقه تاکید کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%af%d8%b1%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d9%82%d8%a8%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b2-1150.aspx 2019/2/7 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%af%d8%b1%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d9%82%d8%a8%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b2-1150.aspx معاون بازرگانی سازمان همیاری شهرداریهای استان؛ افتتاح تنها پارک شهر شهرآباد با کمک سازمان همیاری شهرداریها معاون بازرگانی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از همکاری این سازمان در احداث پارک در 4 شهر استان خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-1147.aspx 2019/2/6 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-1147.aspx مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان تاکید کرد؛ سازمان های همیاری دستاوردی در چهل سالگی انقلاب برای ارتقاء مدیریت شهری کشور مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی اظهار کرد: تاسیس سازمان های همیاری در استانهای کشور، خود دستاوردی بزرگ در جهت ارتقاء مدیریت و آبادانی شهرها در چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران است. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%87%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-1146.aspx 2019/2/5 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%87%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-1146.aspx با حضور تعدادی از کارکنان واحدهای تابعه سازمان همیاری؛ کارگاه آموزشی «آفرینش من جدید» در موسسه آموزش شهرداریها برگزار می شود مدیرعامل شرکت همیاران شمال شرق سازمان همیاری خراسان رضوی از برگزاری کارگاه حرفه ای «آفرینش من جدید» با حضور کارکنان و مدیران تعدادی از شرکتهای وابسته به این سازمان خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%c2%ab%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%b4-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%c2%bb-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-1145.aspx 2019/2/4 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%c2%ab%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%b4-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%c2%bb-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-1145.aspx با مشارکت سازمان همیاری و شهرداری؛ طرح هوشمند تفکیک از مبداء پسماند خشک در نیشابور افتتاح شد مراسم افتتاحیه طرح هوشمند تفکیک از مبداء پسماند خشک نیشابور با حضور مسئولان و نمایندگان شهرداریهای استان برگزار شد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d9%86%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b4%d8%af-1142.aspx 2019/1/31 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d9%86%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b4%d8%af-1142.aspx معاون بازرگانی سازمان همیاری استان؛ آمادگی همکاری با شهرداریها برای اجرای طرح تفکیک از مبداء پسماند درخراسان رضوی معاون بازرگانی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی در مراسم افتتاحیه طرح هوشمند تفکیک از مبداء پسماند خشک نیشابور بر آمادگی برای اجرای این طرح به صورت مشارکتی در تمامی شهرهای استان خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-1143.aspx 2019/1/31 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-1143.aspx شهردار نیشابور؛ لزوم همکاری تمامی ارگانها و شهروندان در مدیریت پسماند شهرهای استان شهردار نیشابور بر لزوم استفاده از ظرفیتهای سازمان همیاری شهرداریها استان و همکاری شهروندان درجهت اجرای فرآیند مدیریت پسماند در شهرهای مختلف تاکید کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%86%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%9b-%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-1144.aspx 2019/1/31 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%86%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%9b-%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-1144.aspx با تلاش مرکز آموزشی وابسته به سازمان همیاری شهرداری های استان انجام می شود؛ پذیرش ۱۲۰۰ دانشجو در رشته های مرتبط با حوزه شهری مدیر موسسه آموزش، تحقیقات و مشاوره شهرداریهای خراسان رضوی از آغاز پذیرش داوطلبان دوره‌های کاردانی و کارشناسی این مرکز در بهمن سال ۹۷ خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9b-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%db%b1%db%b2%db%b0%db%b0-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-1141.aspx 2019/1/30 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9b-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%db%b1%db%b2%db%b0%db%b0-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-1141.aspx با مشارکت سازمان همیاری استان و شهرداری نیشابور انجام می شود؛ طرح هوشمند تفکیک از مبداء پسماند خشک برای اولین بار درخراسان رضوی معاون بازرگانی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از برگزاری مراسم افتتاحیه طرح هوشمند تفکیک از مبداء پسماند خشک با حضور مسئولان استانی در شهر نیشابور خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9b-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-1140.aspx 2019/1/28 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9b-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-1140.aspx مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان خبرداد؛ تجهیز آتش نشانی مشهد به 2 دستگاه پلتفرم 72 متری نجات برای اولین بار درکشور مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از انجام مقدمات انتقال دو دستگاه خودرو پلتفرم نجات مجهز به نردبان اطفاء حریق 72 متری از کشور ایتالیا توسط این سازمان به منظور تجهیز سازمان آتش نشانی شهرداری مشهد خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a8%d9%87-2-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%b1%d9%85-72-%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-1139.aspx 2019/1/27 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a8%d9%87-2-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%b1%d9%85-72-%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-1139.aspx توسط واحد عمرانی سازمان همیاری شهرداریهای استان انجام شد؛آغاز عملیات اجرای فضای سبز و پارک موضوعی میدان پژوهش منطقه کوثرمشهد مدیرعامل شرکت همیار سازه توس وابسته به سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از آغاز عملیات اجرایی پارک و فضای سبز حدود ۳.۷هکتاری به جای کارخانه مخروبه کوکاکولا در انتهای بلوار کوثر مشهد با پیمانکاری این شرکت خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d8%9b%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d9%88-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%ab%d8%b1%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1138.aspx 2019/1/23 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d8%9b%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d9%88-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%ab%d8%b1%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1138.aspx یک تولیدکننده داخلی از خراسان رضوی تاکید کرد؛ برگزاری نمایشگاه کالاهای ایرانی راهی برای عبور ازتحریم‌ها و محدودیت‌ها مدیرمجتمع کارخانجات تولیدی توس‌چینی گفت: اهتمام ویژه به برگزاری نمایشگاه در شرایط فعلی که انواع تحریم ها و محدودیت ها بر کشور حاکم است اقدامی مثبت و ارزنده است. http://www.hamyari-kh.ir/News/%db%8c%da%a9-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-1136.aspx 2019/1/19 http://www.hamyari-kh.ir/News/%db%8c%da%a9-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-1136.aspx مدیر بازرگانی عمومی سازمان همیاری استان؛استقبال 45 هزار بازدیدکننده از بیستمین نمایشگاه لوازم خانگی مشهد مدیر بازرگانی عمومی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی استقبال شهروندان مشهدی از بیستمین نمایشگاه لوازم خانگی مشهد با ثبت 45 هزار نفر بازدیدکننده، خوب توصیف کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-45-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1137.aspx 2019/1/19 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-45-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1137.aspx رییس شورای شهر مشهد عنوان کرد؛ حمایت از تولید راهگشای رونق اقتصادی و اشتغال پایدار رییس شورای شهر مشهد در حاشیه بازدید از بیستمین نمایشگاه لوازم خانگی مشهد اظهار کرد: امروزه نمایشگاه ها به عنوان موتور محرک تولید و تجارت می تواند نقش مهمی در انسجام و توسعه فعالیتهای فعالان صنایع مختلف داشته باشد، http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%af%d8%b4%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%82-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-1133.aspx 2019/1/18 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%af%d8%b4%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%82-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-1133.aspx رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی مشهد تاکید کرد؛ نقش موثر و سازنده ای سازمان همیاری در معرفی کالاهای مرغوب ایرانی رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی مشهد با اشاره به نامگذاری سال حمایت از تولید ملی گفت: تولید کنندگان لوازم خانگی تمام همت و تلاش خود را بر مبنای تولید کالای مرغوب ایرانی قرار داده اند. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%b5%d9%86%d9%81-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ba%d9%88%d8%a8-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-1134.aspx 2019/1/18 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%b5%d9%86%d9%81-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ba%d9%88%d8%a8-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-1134.aspx بیستمین نمایشگاه لوازم خانگی مشهد به کارخود پایان داد بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی پس از 5 روز برگزاری و استقبال تجار، صنعتگران، سرمایه گذاران، مقامات مختلف دولتی و شهروندان به کار خود پایان داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af-1135.aspx 2019/1/18 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af-1135.aspx شهردار بیدخت در بازدید از بیستمین نمایشگاه لوازم خانگی مشهد مطرح کرد؛ لزوم برگزاری نمایشگاه های مختلف در همه مناطق استان همانند مشهد شهردار بیدخت در بازدید از بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه ها مختلف در شهرهای دیگر استان به جز مشهد برای معرفی کالاها وتامین نیازمندیهای شهروندان دیگر مناطق لازم است. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d8%af%d8%ae%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1126.aspx 2019/1/17 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d8%af%d8%ae%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1126.aspx یک فعال اقتصادی حاضر در نمایشگاه لوازم‌خانگی مشهد کسب‌وکار تولیدکنندگان با برپایی نمایشگاه رونق می‌گیرد یک فعال اقتصادی حاضر در بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مشهد گفت: اهمیت و ضرورت حضور کالاهای ساخت یک کشور در بازار و فضای اقتصاد جهانی از مهم ترین عوامل توسعه به شمار می رود. http://www.hamyari-kh.ir/News/%db%8c%da%a9-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85%e2%80%8c%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%da%a9%d8%b3%d8%a8%e2%80%8c%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%82-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%af%db%8c%d8%b1%d8%af-1127.aspx 2019/1/17 http://www.hamyari-kh.ir/News/%db%8c%da%a9-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85%e2%80%8c%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%da%a9%d8%b3%d8%a8%e2%80%8c%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%82-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%af%db%8c%d8%b1%d8%af-1127.aspx یک تولیدکننده داخلی لوازم‌خانگی مطرح کرد؛استقبال مردم از کالاهای ایرانی، نوعی مقابله ای در برابر تحریم های خارجی یک تولیدکننده داخلی لوازم‌خانگی حاضر در نمایشگاه مشهد گفت: استقبال مردم برای خرید کالاهای ایرانی راهی برای مقابله ای در برابر تحریم های خارجی است. http://www.hamyari-kh.ir/News/%db%8c%da%a9-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85%e2%80%8c%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%8c-%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-1128.aspx 2019/1/17 http://www.hamyari-kh.ir/News/%db%8c%da%a9-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85%e2%80%8c%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%8c-%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-1128.aspx یک تولیدکننده داخلی؛ برگزاری نمایشگاه ها رکن مهمی در تجارت و سرمایه‌گذاری است یک تولیدکننده لوازم خانگی ایرانی برگزاری نمایشگاه ها را یکی از ارکان مهم در تجارت و سرمایه گذاری و اثرگذار در حوزه اقتصادی عنوان کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%db%8c%da%a9-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c%d8%9b-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%87%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-1129.aspx 2019/1/17 http://www.hamyari-kh.ir/News/%db%8c%da%a9-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c%d8%9b-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%87%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-1129.aspx یک تولیدکننده ظروف آشپزخانه؛ حمایت از کالای ایرانی با مشارکت دولت و ملت محقق می‌شود یک تولیدکننده داخلی ظروف آشپزخانه گفت: با خرید کالای ایرانی و حمایت از تولید ملی در رشد و شکوفایی کشور سهیم می شویم و با این عمل آگاهانه آینده فرزندان‌مان را تضمین خواهیم کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%db%8c%da%a9-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b8%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%9b-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d9%84%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d9%82%d9%82-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af-1130.aspx 2019/1/17 http://www.hamyari-kh.ir/News/%db%8c%da%a9-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b8%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%9b-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d9%84%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d9%82%d9%82-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af-1130.aspx یک بافنده فرش ایرانی‌؛ برگزاری نمایشگاه کیفیت کالاها را به استانداردهای بین‌المللی نزدیک می‌کند یک بافنده فرش‌ گفت: برگزاری نمایشگاه ها به نزدیک شدن کیفیت کالا به استانداردهای بین المللی و افزایش صادرات کمک می کند. http://www.hamyari-kh.ir/News/%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%81%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%e2%80%8c%d8%9b-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d8%af-1131.aspx 2019/1/17 http://www.hamyari-kh.ir/News/%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%81%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%e2%80%8c%d8%9b-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d8%af-1131.aspx یک تولیدکننده لوستراهل مشهد نمایشگاه لوازم‌خانگی فرصتی برای رقابت و ارتقای کیفی تولید داخلی است یک تولیدکننده بومی لوستر در خراسان رضوی درباره اهمیت بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی گفت: این رویداد هر سال با هدف معرفی دستاوردهای جدید این حوزه به علاقه‌مندان، متخصصان و کارشناسان برپا می‌شود. http://www.hamyari-kh.ir/News/%db%8c%da%a9-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%84%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%84-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85%e2%80%8c%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-1132.aspx 2019/1/17 http://www.hamyari-kh.ir/News/%db%8c%da%a9-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%84%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%84-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85%e2%80%8c%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-1132.aspx سرپرست حراست و بازرسی سازمان همیاری شهرداریهای استان؛ واگذاری صادرات سوخت مرزنشنیان به شرکتهای متقاضی از طریق مزایده قانونی سرپرست حراست و بازرسی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی بر انجام فرآیند قانونی مزایده برای واگذاری صادرات سوخت مرزنشنیان به شرکت های متقاضی خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%b4%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-1124.aspx 2019/1/16 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%b4%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-1124.aspx مدیرهماهنگی امور شهرداریهای سازمان همیاری استان؛ همکاری سازمان همیاری در تامین نیازهای شهرداریهای گناباد و فیض آباد مدیرهماهنگی امور شهرداریهای سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی در دیدار با مدیران شهری شهرهای گناباد و فیص آباد بر تلاش این سازمان برای تامین نیازمندیهای این شهرها تاکید کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d9%81%db%8c%d8%b6-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-1125.aspx 2019/1/16 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d9%81%db%8c%d8%b6-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-1125.aspx با حضور معاون استاندار خراسان رضوی انجام شد؛ افتتاح بیستمین دوره نمایشگاه لوازم خانگی مشهد نمایشگاه های لوازم خانگی، محصولات صوتی و تصویری و فرش ماشینی و موکت با حضور مسئولان استانی و کشوری در نمایشگاه بین المللی مشهد آغاز به کار کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1121.aspx 2019/1/15 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1121.aspx رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی کشور؛ باید برای صادرات لوازم خانگی تلاش کنیم رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی کشور گفت: در شرایط فشارهای اقتصادی کنونی کشور و تحریم ها، تولید کنندگان باید برای افزایش صادرات تلاش کنند. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%9b-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85-1122.aspx 2019/1/15 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%9b-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85-1122.aspx معاون استاندار خراسان رضوی؛ کالاهای ایرانی در جهان قابل رقابت هستند معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی در بازدید از نمایشگاه لوازم خانگی مشهد اظهار کرد: تولیدات ایرانی نه تنها در کشور بی نظیرند، بلکه در سطح جهانی نیز قابل رقابت هستند. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%9b-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-1123.aspx 2019/1/15 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%9b-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-1123.aspx مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی خبر داد؛ آغاز به کار نمایشگاه های تخصصی لوازم خانگی مشهد از فردا مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از افتتاح 3 نمایشگاه لوازم خانگی، محصولات صوتی و تصویری و فرش ماشینی و موکت از فردا در مشهد خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7-1120.aspx 2019/1/13 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7-1120.aspx در دیدار مدیرعامل با شهردار و اعضای شورای شهر رشتخوار مطرح شد؛ سازمان همیاری حامی شهرهای کوچک خراسان رضوی است مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی اظهار کرد: برنامه ریزی اصلی سازمان همیاری توانمندسازی و حمایت از شهرداریهای استان به ویژه شهرهای کوچک و کم برخوردار است. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-1119.aspx 2019/1/9 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-1119.aspx با برگزاری مجمع عمومی و رای گیری از اعضا؛ اعضای جدید هیات مدیره شرکت تعاونی رفاه کارکنان سازمان همیاری انتخاب شدند با انجام رای گیری در مجمع عمومی سالانه شرکت تعاونی رفاه کارکنان سازمان همیاری اعضای جدید هیات مدیره این شرکت انتخاب شدند. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%9b-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af-1117.aspx 2019/1/3 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%9b-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af-1117.aspx شهردار تایباد مطرح کرد؛ آمادگی شهرداری تایباد درجهت سرمایه گذاری های مشترک با سازمان همیاری شهردار تایباد از آمادگی برای مشارکت با سازمان همیاری در سرمایه گذاری های اقتصادی مختلف و استفاده از ظرفیتهای این منطقه خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-1118.aspx 2019/1/3 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-1118.aspx مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی خبرداد؛ همکاری سازمان همیاری در راه اندازی جایگاه سوخت باجیگران مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در دیدار باشهردار و اعضای شورای شهر باجگیران از تلاش سازمان همیاری برای همکاری با شهرداری این شهر مرزی در پروژه ناتمام احداث جایگاه سوخت خبر داد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%ac%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-1114.aspx 2019/1/2 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%ac%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-1114.aspx بازدید جمعی از مدیران آموزش و پرورش خراسان رضوی از کشتارگاه مشهد مدیرحراست و جمعی از مدیران حراست نواحی آموزش و پرورش خراسان رضوی از بخش های مختلف موسسه صنعتی گوشت مشهد بازدید کردند. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1115.aspx 2019/1/2 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1115.aspx مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی مطرح کرد؛ لزوم تعامل شورای اسلامی استان با سازمان همیاری در راستای کمک به شهرداریها مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در دیدار با اعضای هیات رییسه شورای اسلامی استان بر تعامل و همکاری دوجانبه در جهت پیشبرد اهداف مشترک برای حمایت بیشتر از شهرداریها تاکید کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-1116.aspx 2019/1/2 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-1116.aspx با حکم مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی؛ مدیرمالی و اداری شرکت همیاران شمال شرق معرفی شد با حکم احمدیزدان پناه مدیرعامل سازمان همیاری شهردار های خراسان رضوی، مدیرمالی و اداری شرکت همیاران شمال شرق منصوب شد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%9b-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%af-1113.aspx 2019/1/1 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%9b-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%af-1113.aspx مدیرهماهنگی امور شهرداریهای سازمان همیاری استان در دیدار با شهردار تایباد عنوان کرد؛ رویکرد جدید سازمان همیاری در ارائه خدمات بازرگانی به شهرداریها مدیرهماهنگی امور شهرداریهای سازمان همیاری خراسان رضوی با تدابیر اندیشیده شده توسط معاونت بازرگانی سازمان رویکرد جدیدی در جهت ارائه هرچه بهتر خدمات و تامین نیازهای شهرداریهای استان ایجاد شده است. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-1111.aspx 2018/12/31 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-1111.aspx مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان در دیدار با فرماندارو امام جمعه تربت جام؛ برای همیاری با شهرداریهای شهرستان تربت جام آماده ایم مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی در دیدار با فرماندار و امام جمعه تربت جام بر آمادگی جهت مشارکت و همکاری با شهرداری های مختلف شهرهای این شهرستان تاکید کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%9b-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%85-1112.aspx 2018/12/31 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%9b-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%85-1112.aspx مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای است خبر داد؛ برگزاری 3 نمایشگاه تخصصی در زمینه لوازم خانگی در مشهد مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از برنامه ریزی های صورت گرفته برای برگزاری همزمان نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی، نمایشگاه تخصصی محصولات صوتی و تصویری و نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی و موکت مشهد در اواخر ماه جاری خبر داد http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-3-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1108.aspx 2018/12/29 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-3-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1108.aspx رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان؛ مرکز علمی کاربردی شهرداریها از مراکز مهم آموزشی در خراسان رضوی است رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد خراسان رضوی در بازدید از مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد به عنوان عضو منتخب کمیته بازنگری برنامه درسی دانشگاه علمی کاربردی بر لزوم تلاش ها برای بهبود کیفیت علمی دانشجویان تاکید کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-1109.aspx 2018/12/29 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-1109.aspx مدیرمالی و اداری جدید موسسه توسعه گردشگری معرفی شد طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان همیاری شهردار های خراسان رضوی مدیرمالی و اداری جدید موسسه توسعه گردشگری منصوب شد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%af-1110.aspx 2018/12/29 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%af-1110.aspx در دیدار مدیرعامل سازمان با شهردار منطقه 4 مشهد عنوان شد؛ الویت اصلی سرمایه گذاری های اقتصادی سازمان همیاری رفع نیازشهرداریها است مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در دیدار با شهردار منطقه 4 مشهد، رفع نیازهای شهرداریها را به عنوان اصلی ترین الویت این سازمان در فعالیتهای مختلف به ویژه سرمایه گذاری های اقتصادی، عنوان کرد. http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-4-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-1107.aspx 2018/12/26 http://www.hamyari-kh.ir/News/%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-4-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-1107.aspx