معاونت سرمایه گذاری و برنامه ریزی

مطلب پیش نویس است

 معاونت سرمایه گذاری و برنامه ریزی

 

شماره تماس

051-38795310
 مسئول دفتر احسان صادق رزق آبادی
مدیر طرح و برنامهاحمدرضا زارعیان
کارشناس برنامه ریزی

مهدی اجتماعی

مدیر هماهنگی امور پروژه هامسعود صلواتی زاده
کارشناسان

رضا عدالتی

سید اسماعیل فاطمی

خانم امین الرعیا

 

مدیر سرمایه گذاری و مشارکت هامهدی جهانی
کارشناسان

خانم وطن دوست

حمیدرضا نقیبی

مدیر مطالعات اقتصادیداریوش زحمتکش
کارشناسانمحسن پیشوا
وحید جمالی

 

گزارش های تصویری
اوقات شرعی
Rss
آب و هوا