معاونت اداری و مالی

۱۳۹۲/۷/۹ تعداد بازدید: ۱۴۴۲۸

معاون اداری و مالی                   مرتضی توسلی دوم

شماره تماس

051-38791207
پست الکترونیکیmali@hamyari-kh.ir
مسئول دفترعلی اصغر دهنوی
رئیس اداره امور مالیمهدی فتاحی
کارشناسان

جعفر ثانی

سیدمهدی موسوی عمالی

رحمت محمدی

ابراهیم رجبی

سمانه واحدی

علی اصغر جهنده

سید ابراهیم صادق الحسینی

حبیب الله رمضانی

محسن جواهری

رئیس اداره امور اداریجلال شعفی زاده
کارشناسان منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه

محمد پورنظرپور

کارپردازیمهدی پاداش - محمد صداقت
مسئول انبارامان اله حسین زاده
مسئول دبیرخانهزهرا آسایش 
کارشناس دبیرخانهمریم کریمی
کارشناس قراردادها

پرستو شیردل زاده-مسلم مظلوم

کارشناس امور اقتصادی و طرح هاداریوش زحمتکش
مسئول نقلیهمحمدحسین حسن زاده باقری

شرح وظایف:

  • عملیات مربوط به ثبت و نگهداری اسناد حسابداری
  • کنترل حسابها
  • تهیه گزارشات سالیانه و ماهیانه و درخواستی از عملیات مالی
  • عملیات مربوط به محاسبات دارائی
  • عملیات مربوط به محاسبات بیمه
  • کلیه عملیات مربوط به پرداخت و دریافت مالی
  • تنظیم بودجه
  • ثبت دقیق عملیات مالی  جهت برنامه ریزی های طویل مدت در راستای صرفه و صلاح سازمان

 

گزارش های تصویری
اوقات شرعی
Rss
آب و هوا