معاونت اداری و مالی

۱۳۹۲/۷/۹ تعداد بازدید: ۱۵۱۱۰

معاون اداری و مالی                   مرتضی توسلی دوم

شماره تماس

051-38791207

پست الکترونیکیmali@hamyari-kh.ir
مسئول دفترعلی اصغر دهنوی
رئیس اداره امور مالیمهدی فتاحی
کارشناسان

جعفر ثانی

سیدمهدی موسوی عمالی

رحمت محمدی

ابراهیم رجبی

سمانه واحدی

علی اصغر جهنده

سید ابراهیم صادق الحسینی

حبیب الله رمضانی

محسن جواهری

سرپرست مدیریت اداره امور اداریمحمد پورنظرپور
کارشناسان منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه

----

کارپردازیمهدی پاداش - محمد صداقت
مدیر واحد فناوری اطلاعات و ارتباطاتسیاوش مزینانی

 

کارشناسان

 

ناصر سالار

رضا عدالتی

حامد شریعتی

مسئول انبارامان اله حسین زاده
مسئول دبیرخانهزهرا آسایش 
کارشناس دبیرخانهمریم کریمی
سرپرست امور قراردادهاپرستو شیردل زاده
کارشناس امور قراردادها

مسلم مظلوم

کارشناس امور اقتصادی و طرح هاداریوش زحمتکش
مسئول نقلیهمحمدحسین حسن زاده باقری

شرح وظایف:

  • عملیات مربوط به ثبت و نگهداری اسناد حسابداری
  • کنترل حسابها
  • تهیه گزارشات سالیانه و ماهیانه و درخواستی از عملیات مالی
  • عملیات مربوط به محاسبات دارائی
  • عملیات مربوط به محاسبات بیمه
  • کلیه عملیات مربوط به پرداخت و دریافت مالی
  • تنظیم بودجه
  • ثبت دقیق عملیات مالی  جهت برنامه ریزی های طویل مدت در راستای صرفه و صلاح سازمان

 

گزارش های تصویری
اوقات شرعی
Rss
آب و هوا