مدیریت امور شرکتها، مجامع وحسابرسی

۱۳۹۲/۷/۱۳ تعداد بازدید: ۱۵۵۶۸

مدیر امور شرکت ها، مجامع و حسابرسی هادی رئوف خراسانی
 
شماره تماس

051-38795310

 کارشناسان

فاطمه ذاکرالحسینی

حمیده گلزاده

شرح وظایف:

 • تنظیم آئین نامه های داخلی برای سازمان و در صورت لزوم برای واحدهای وابسته با هماهنگی معاونت اداری ومالی .
 • کنترل رعایت آئین نامه های ابلاغی توسط سازمان به واحدهای وابسته .
 • ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی و ارائه راهکار مناسب برای رفع نقاط ضعف آن .
 • بررسی رعایت کنترلهای داخلی سازمان و واحدهای تابعه .
 • ارزیابی کارایی عملکرد هر یک از قسمتهای سازمان و واحدهای تابعه .
 • ایجاد هماهنگی های لازم جهت استقرار حسابرسان مستقل و ارائه به موقع اطلاعات و مدارک مورد نیاز توسط سازمان و واحدهای وابسته .
 • کنترل گزارشات مالی و سایر اطلاعات منتشر شده توسط سازمان و واحدهای وابسته .
 • پیگیری ابهامات و ایرادات قابل رفع حسابرسی تا قبل از صدور گزارش .
 • برنامه ریزی جهت برگزاری به موقع مجامع در تاریخ های مقرر در اساسنامه سازمان و واحدها
 • پیگیری تکالیف مجامع عمومی سازمان و واحدها .
 • ارزیابی کارایی و اثر بخشی نیروی انسانی و سایر منابع سازمان و واحدهای وابسته.
 • مقایسه بودجه و عملکرد سازمان و واحدها بصورت فصلی .
 • نظارت و کنترل بر اعمال صحیح سیاستها و خط مشیهای تعیین شده توسط مدیریت سازمان
 • پیگیری امور مربوط به سهام و مجامع شرکتهایی که سازمان در آن سهامدار می باشد با هماهنگی مدیریت حقوقی سازمان .

 

گزارش های تصویری
اوقات شرعی
Rss
آب و هوا